ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4*4 (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4*4(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

         

 

Ημερομηνία :28/4/2017

Αρ. Πρωτ. :9670

 

    Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφείο Προμηθειών

    Πληροφορίες Bαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

   Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα

     Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  4*4 (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  4*4(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις). 3. Κωδικός CPV: 34111200-0,34131000-4  

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  4*4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Η προμήθεια διαιρείται σε δύο  (2) Τμήματα (Ομάδες) όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τεμάχια

Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ

Συνολο χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ

 Α

Επιβατικό αυτοκίνητο πέντε θέσεων τύπου σεντάν

1

15.161,30

15.161,30

ΟΜΑΔΑ

Β

Ημιφορτηγά  ανοικτά μη ανατρεπόμενα  4*4  με καμπίνα  1 1/2

2

22.419,35

44.838,70

 

 

 

Μερικό σύνολο

60.000,00

 

 

 

ΦΠΑ 24%

14.400.00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00

 

5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ομάδας.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προμήθεια των οχημάτων θα γίνει εντός  3  μηνών  από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης .

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

            α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

            β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

            γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

            δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η  12 Μαιου  2017, ημέρα Παρασκευή . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7132.004, και  02.30.7132.006   του προϋπολογισμού του έτους 2017  του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 32/2017 και 13/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

 

 

                                                                 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

                                                                              Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

 

                                                                

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies