ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» με προϋπολογισμό 835.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

 

 

Νάουσα       11-4-2017          

 

Αρ. πρωτ. Δ.Ν. :  8.374

    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

 

                       Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» με προϋπολογισμό 835.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

                       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτίριο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)(Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00 Νάουσα).

                       Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου συμπεριλαμβανόμενου και της πρόβλεψης των απολογιστικών, με βάση τη, με αριθμό 20/2017, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 673.387,10 ΕΥΡΩ  (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και στο ποσό των 835.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

                       Για την παραλαβή των τευχών, ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Εναλλακτικά τα τεύχη δημοπράτησης (εξαιρουμένης της οικονομικής προσφοράς) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029633, FAX επικοινωνίας 2332029626, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Νίκου Δήμητρα). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.                                  

         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ‘οικονομικοί φορείς΄  (άρθρο 2, παρ. 1.11 Ν. 4412/2016) που δραστηριοποιούνται στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ, και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

                      O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

                      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

                        Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.467,00 (δέκα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα επτά) ευρώ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 10-03-2018.

                        Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες .

          Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  α) ΣΑΤΑ : 543.439,14 €, β) άρθ. 27 Ν. 3756/09 : 250.642,53 € και γ) ίδια  έσοδα : 40.918,33 €.            

                        Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

 

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής

Πόλεως Νάουσας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies