Ορισμός Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Καρανάτσιο Θεόδωρο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ορισμός Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Καρανάτσιο Θεόδωρο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη,

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νεα αρχιτεκτονικη της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμενης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τον υπ’ αριθμ. εγκ.43/30565/06-08-2014 (κεφάλαιο Δ’) του Υπουργείου Εσωτερικών με θεμα «Ορκωμοσία των αιρετών των Δημων, εγκατάσταση των νεων αρχών και εκλογη μελών των συλλογικών οργάνων των Δημων (Δημοτικη Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31η Αυγουστου 2019)
  3. Την υπ’ αριθμ. 5942/14-03-2017 απόφαση του Δημάρχου Ηρωικης Πόλεως Νάουσας περί ορισμου Αντιδημάρχων Δημου Νάουσας
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δημου Νάουσας (ΦΕΚ 2018/τ.Β/09-09-2011).
  5. Την ευρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει τον Αντιδημαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κ. Καρανάτσιο Θεόδωρο ως Πρόεδρο της Επιτροπης Ποιότητας Ζωης.

 Η παρουσα να αναρτηθεί στη Διαυγεια και στην ιστοσελίδα του Δημου, όπως προβλεπεται από την ισχυουσα νομοθεσία.

 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 Νικόλαος Κουτσογιάννης

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies