Περίληψη Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία Προμήθειας κάδων απορριμμάτων (συμπληρωματική προμήθεια)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 4282/22-2-2017

Περίληψη

Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία

                  Προμήθειας   κάδων απορριμμάτων (συμπληρωματική  προμήθεια)  


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ


Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό   με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α

Κωδικός CPV

Περιγραφή

Τεμάχια

Ενδεικτική τιμή /τεμάχιο

Συνολική τιμή

Α

34928480-6

Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος

500

220,00

110.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

110.000,00

 

 

 

 

ΦΠΑ  24%

26.400,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

136.400,00

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προυπολογισμό του Δήμου Νάουσας  του οικονομικού  έτους 2017   Κ.Α.Ε. 02.20.7135.007 από ΣΑΤΑ –Τ.Π.2016.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  αρ.συστηματος Νο 38804

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  η   22-2-2017 .

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: την  21-3- 2017  και ώρα 17.00μμ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  27-3--2017  και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (το ύψος  της εγγυητικής επιστολής  αναφέρεται αναλυτικά  στο αρθρο  2.2.2  της διακήρυξης) 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 7  μήνες από την υπογραφή της. από την ημέρα της  πρωτοκόλλησής της, ή/και  μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων .

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 

 Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η   22/2/2017

  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies