Δημόσια διαβούλευση για την πρόταση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

O Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ξεκίνησε εσωτερική Διαβούλευση, καθώς και Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες της Νάουσας προκειμένου να συντάξει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης».

Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ορίζει την εφαρμογή παρεμβάσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σε δύο επίπεδα:

-      αφενός στην μητροπολιτική περιοχή του ΠΣ Θεσσαλονίκης, και

-      αφετέρου σε 8 μικρότερα αστικά κέντρα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πόλη της Νάουσας.

Στις περιοχές αυτές η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΕΠ και με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα τομεακά προγράμματα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», η χρηματοδότηση των σχεδίων θα γίνει με ανταγωνιστικά με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της κάθε στρατηγικής, στην αποτελεσματικότητά της και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα υλοποίησης της στρατηγικής. Ο συνολικά διατιθέμενος προϋπολογισμός είναι 21.829.705 ευρώ και το ανώτατο όριο ανά Δήμο 7.000.000 ευρώ.   

Το Σχέδιο ΒΑΑ Νάουσας

Το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει συνολικά τις οικονομικές, κοινωνικές, και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και αυτές της κλιματικής αλλαγής για την πόλη της Νάουσας σε ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης προοπτικής τουλάχιστον μέχρι το 2023. Συνδυάζει κάθετες/τομεακές πολιτικές με οριζόντιες/αστικές πολιτικές οι οποίες χρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι μέχρι στιγμής εντοπισμένες προκλήσεις και στόχοι για την πόλη μας/περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνουν:

 • Στον τομέα του Περιβάλλοντος
  • Ιστορικό–πολιτιστικό-αξιόλογο φυσικό περιβάλλον: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της επισκεψιμότητας της πόλης.
  • Αστικό αδόμητο περιβάλλον (ελεύθεροι χώροι – χώροι κυκλοφορίας): Μείωση των αερίων ρύπων, ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης.
  • Αστικό δομημένο περιβάλλον: Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών (απαξιωμένων βιομηχανικών κτιρίων), αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, αύξηση της καθαρής ενέργειας, μείωση των εκπομπών CO2.
  • Αστικές υποδομές: Προώθηση καινοτόμων μορφών διαχείρισης και ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Θεσμική ικανότητα: Αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε θέματα παρακολούθησης υποβάθμισης φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, και σε θέματα διαχείρισης πληροφορίας (π.χ. κινητικότητα).
 • Στον Κοινωνικό τομέα
  • Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών/δομών πρόνοιας.
  • Διεύρυνση/ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
  • Ενίσχυση της απασχόλησης σε πληττόμενες ομάδες πληθυσμού.
  • Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
  • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος.
 • Στον τομέα της Οικονομίας
  • Στήριξη νέων επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τομείς ενδιαφέροντος για την πόλη της Νάουσας.
  • Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καινοτομούν, προώθηση νέας τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους.
  • Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις

 

Η κατ’ αρχάς προτεινόμενη Περιοχή Εφαρμογής σημειώνεται στο χάρτη που ακολουθεί και αποτελεί το επιχειρηματικό και ιστορικό κέντρο της Νάουσας όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες εμπορικές χρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, κατοικία, πληθώρα κηρυγμένων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, τα παλιά βιομηχανικά κελύφη (κενά σήμερα) στα δυτικά και το Δημοτικό Πάρκο στα ανατολικά. Την περιοχή διατρέχει ο ποταμός Αράπιτσα, εξαιρετικό στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος με πυκνή παρόχθια βλάστηση. 

Η Περιοχή Εφαρμογής με έκταση περί τα 700 στρέμματα, αποτελεί το 33% περίπου της συνολικής έκτασης της πόλης (2.132 στρέμματα)  

 

 

Ο Δήμος Νάουσας χρειάζεται τη συμβολή σας για την κατάρτιση της τελικής Στρατηγικής ΒΑΑ.

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και καταγράψτε τις δικές σας "θέσεις" και ιδέες όσον αφορά:

 • Τα σημαντικότερα προβλήματα ή ανάγκες για την πόλη της Νάουσας σήμερα και ειδικότερα για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.
 • Τις περιοχές χωρικής συγκέντρωσης (όξυνσης) των προβλημάτων/προκλήσεων αυτών, εάν υπάρχουν.
 • Προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις ή/και έργα.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης παρατηρήσεων ή προτάσεων ορίζεται η 20η  Δεκεμβρίου 2016. Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση akalaitzi@naoussa.gr

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα παρουσιαστούν στον ιστότοπο του Δήμου στις 30 Δεκεμβρίου 2016. Παρουσίαση της τελικής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2017. 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies