ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των, για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 43.454,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (35.043,80 άνευ Φ.Π.Α.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα  22-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    αρ.πρωτ. 30118

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των,  για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά,  συνολικού προϋπολογισμού 43.454,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (35.043,80 άνευ Φ.Π.Α.). Για τον παραπάνω λόγο:

O Δήμος Η.Π. Νάουσας διαθέτει πίστωση σε βάρος των: KA 02.10.6634 - ποσό 6.000,00 €, ΚΑ 02.15.6634 - ποσό  1.000,00 € ,

Το Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. διαθέτει πίστωση σε βάρος του  ΚΑ 02.15.6634 - ποσό  12.919,91 €

Η ΕΣΕ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διαθέτει πίστωση - ποσό 11.774,79   και

Η ΕΣΕ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διαθέτει πίστωση - ποσό 11.774,79.

 Η διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων θα είναι για ένα έτος(12 μήνες).

Χρηματοδότηση:ίδιοι πόροι

CPV: 39800000-0

Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε τέσσερα (4) επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  - €)

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Νάουσας

CPV: 39800000-0

6.984,82

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού  του Κέντρου Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Του Δήμου Νάουσας 

CPV: 39800000-0

12.919,91

ΤΜΗΜΑ 3:Προμήθεια υλικών καθαριότητας  και ευπρεπισμού για την Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας για το σχολικό έτος 2016-2017

CPV: 39800000-0

11.774,79

TMHMA 4:Προμήθεια  υλικών καθαριότητας   και ευπρεπισμού για την Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας για το σχολικό έτος 2016-2017

CPV: 39800000-0

11.774,79

ΣΥΝΟΛΟ

43.454,31

                  

                   Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07  Δεκεμβρίου 2016,   ημέρα Τετάρτη   και από ώρα 10.30 έως 11.00  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Τ.Κ. 59 200

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Στην διαδικασία δεν απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής. Ο/οι Ανάδοχος/οι θα πρέπει να προσκομίσει/ουν κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5%, άνευ Φ.Π.Α, επί της συνολικής συμβατικής  αξίας των ειδών, του/(των) Τμήματος/(των) της προμήθειας [1] για τα οποία έχει μειοδοτήσει και του έχει κατακυρωθεί η προμήθεια

 

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται δωρεάν ,είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,www.naoussa.gr ή και από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Δημαρχίας 30,2ος όροφος Δημαρχείου),  έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος[1] Επισημαίνεται πως  οι ανάδοχοι , θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, για κάθε τμήμα της προμήθειας για το οποίο έχουν μειοδοτήσει. και τους έχει κατακυρωθεί

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies