ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των, για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (29.032,26 άνευ Φ.Π.Α.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα  10-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    αρ.πρωτ. 28969

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των,  για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά,  συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (29.032,26 άνευ Φ.Π.Α.). Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Η.Π. Νάουσας διαθέτει πίστωση ποσού 36.000,00  ευρώ σε βάρος των:

KA 02.10.6613 - ποσό 19.500,00 €, ΚΑ 02.15.6613 - ποσό  1.500,00 € ,ΚΑ 02.30.6613 - ποσό  3.000,00 € και ΚΑ 02.10.6612 - ποσό 12.000,00 , του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 και θα συνεχίσει να επιβαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους  2017. Η διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων θα είναι ένα έτος(12 μήνες).

Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε τέσσερα (4) επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικών χαρτιών

Cpv:30197643-5

9.000,00 €

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ

τύμπανα, inkjetlaser)

Cpv:30125110-5,22500000-5,30192113-6,30192320-0

7.500,00 €

 

ΤΜΗΜΑ 3:  Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου) (τόνερ και τύμπανα)

Cpv:30125120-8,22500000-5,

7.500,00 €

 

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

Cpv:30192700-8

 

12.000,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

36.000,00

                  

                   Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24   Νοεμβρίου 2016,   ημέρα Πέμπτη   και από ώρα 10.30 έως 11.30  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Τ.Κ. 59 200

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Στην διαδικασία δεν απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής. Ο/οι Ανάδοχος/οι θα πρέπει να προσκομίσει/ουν κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5%, άνευ Φ.Π.Α, επί της συνολικής συμβατικής  αξίας των ειδών, του/(των) Τμήματος/(των) της προμήθειας [1] για τα οποία έχει μειοδοτήσει και του έχει κατακυρωθεί η προμήθεια

 

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται δωρεάν ,είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,www.naoussa.gr ή και από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Δημαρχίας 30,2ος όροφος Δημαρχείου),  έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος[1] Επισημαίνεται πως  οι ανάδοχοι , θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, για κάθε τμήμα της προμήθειας για το οποίο έχουν μειοδοτήσει. και τους έχει κατακυρωθεί

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies