ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΠΌΓΕΙΩΝ ΚΆΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει την τιμή για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr

 

Αρ. Πρωτ: 27411/25-10-2016

Περίληψη Διακήρυξης

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων. (αρ.Α/Α 28716 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει την τιμή για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ

CPV 2008

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση διπλών βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

44613700-7 Κάδοι Απορριμμάτων

5

29.193,54

145.967,74

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

145.967,74

 

 

 

ΦΠΑ 24%

35.032,26

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

181.000,00

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας του οικονομικού έτους 2016 Κ.Α.Ε. 02.20.7135.006 και του αντίστοιχου του 2017 με Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπ. Παραγ/κης Ανασυγκρ/σης Περιβ/ντος & Ενέργειας) Τ.Π. 2015 . αρ.πρωτ. 92.7.1/ 2015 απόφαση Διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράσινο ταμείο ΝΠΔΔ ποσού 161.000,00 ευρώ .Ίδια έσοδα 20.000,00 ευρώ.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (αρ.Α/Α 28716 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 26-10-2016 και ώρα 10.00 πμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 17-11-2016 και ώρα 20.00 μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21-11-2016 ώρα 11.00 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών τα οποία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτεστάιν ) γ) . σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών του έτους 1994 η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και από το προσάρτημα Ι της ανωτέρω Συμφωνίας και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαική Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια και να έχουν το δικαίωμα της τοποθέτησης του έν λόγω αντικειμένου. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών, ποσού 1.459,68 ευρώ . 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας . Το ύψος 3 % επί του συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 25-10-2016.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ(αρ.Α/Α 28716 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Στα συννημένα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν: 1. Την τεχνική εκθεση και 2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies