Πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Νάουσα 04/08/2016

Αρ. Πρ. :18357 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 41 του Ν.4325/2015.
  3. Την με αρ. πρωτ. 208/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.
  4. Την με αρ. πρωτ.  6200/06-07-2016 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήματος Δ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

κάνει γνωστό

 

ότι θα προβεί στην πρόσληψη 2 ( δύο ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα έως δύο μήνες , για την ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας του Δήμου μας ενόψει της θερινής περιόδου με τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, για τον καθαρισμό και απομάκρυνση επικείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους , τον καθαρισμό δασικών μονοπατιών ,  όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

Ειδικότητα

Αριθμός

 Χρονική διάρκεια

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας

2

   

Έως 2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 05/08/2016 μέχρι και 16/08/2016  στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κοινοποίηση

Γραφείο Διαχείρισης

Ανθρώπινου Δυναμικού

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies