ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η Διεύθυνση περιβάλλοντος πρόκειται να προμηθευτεί είδη ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 6.838,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 02.20.6063,002 και Κ.Α 02.35.6063.002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Nαουσα  15-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                        αρ.πρωτ. 7811

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση περιβάλλοντος πρόκειται να προμηθευτεί είδη ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους , με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης   τη συνολικά χαμηλότερη τιμή  ,  προϋπολογισμού 6.838,80 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 02.20.6063,002 και Κ.Α 02.35.6063.002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΟΜΑΔΑΣ.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι   και την Παρασκευή  22-4-2016 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάουσας  σε σφραγισμένο φάκελο  ο οποίος εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη:

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ / ΤΙΣ    ΟΜΑΔΑ/ ΕΣ    …..,…..,….,….., [1]ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ.  -  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΧΕΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    2988/12-2-2016

 

Εντός του ανωτέρω φακέλου προσφοράς, θα περιέχεται, πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών,  ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, που θα φέρει την ένδειξη:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ / ΤΙΣ  ΟΜΑΔΑ/ ΕΣ    …..,…..,…., [2]ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ.  -  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΧΕΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      2988/12-2-2016.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται , στα  ειδικά  έντυπα προσφοράς της υπηρεσίας .Τόσο στον εξωτερικό φάκελο όσο και στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, θα υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του συμμετέχοντα.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, να ζητήσει δείγματα για όποια από τα είδη της προμήθειας κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δείγματα στην επιτροπή, το ανώτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης. Τηλ.επικοινωνίας

Δημος Νάουσας , Δ /νση :Δημαρχίας  30,   τηλ 23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

Ο Δήμαρχος

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος[1] Συμπληρώνεται ο/ οι  αριθμός/οι  του/των  τμήματος/των για τα οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να καταθέσει προσφορά.

[2] Συμπληρώνεται ο/ οι  αριθμός/οι  του/των  τμήματος/των για τα οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να καταθέσει προσφορά.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies