ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 218.080,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 177.298,84 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάουσα  21-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                           Αρ. Πρωτ. 5977

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ.

Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα

                                                                      

                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 218.080,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από  την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 177.298,84 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού,  από την έδρα της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μέχρι τις 07-04-2016. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15,00) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Ειδικότερα τα τεύχη εκτός της οικονομικής προσφοράς θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο πρότυπο διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Β.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029633, FAX επικοινωνίας 2332029626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Νίκου Δήμητρα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτήριο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

    4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

                   

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

   4.2    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

   4.3    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

  4.4    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.546,02 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  11-11-2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΣΑΤΑ με το ποσό των 218.080,00 ΕΥΡΩ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας ή όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies