Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 5856/21-3-2016

                                                                 Περίληψη Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Προμήθειας   κάδων απορριμμάτων 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α

Κωδικός CPV

Περιγραφή

Τεμάχια

Ενδεικτική τιμή /τεμάχιο

Συνολική τιμή

Α

39224340-3

Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος

604

220,00

132.880,00

Β

39224340-3

Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος

434

289,00

125.426,00

Γ

39224340-3

Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων έκαστος

73

40,00

2.920,00

Δ

39224340-3

Προμήθεια επίστυλων κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους

17

238,00

4.046,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

265.272,00

 

 

 

 

ΦΠΑ  23%

61.012,56

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

326.284,56

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προυπολογισμό του Δήμου Νάουσας  του οικονομικού έτους 2016   Κ.Α.Ε. 02.20.7135.007 από ΣΑΤΑ –Τ.Π.2016.

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,  η  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας(της κάθε ομάδας της προμήθειας). Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  η   24 -3-2016 .

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: την Δευτέρα  9 Μαίου    2016  και ώρα 15.00μμ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Παρασκευή  13-5-2016  και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (το ύψος ων εγγυητικών επιστολών αναφέρεται αναλυτικά  στο αρθρο  7  της διακήρυξης) 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 7  μήνες από την υπογραφή της. από την ημέρα της  πρωτοκόλλησής της, ή/και  μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ποσοτήτων για την ομάδα  Α και Β, για την ομάδα Γ και Δ ορίζεται σε  2 μήνες.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 

 Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η   17/3./2016

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η  21-3-2016

  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ο μοναδικός κωδικός στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τον ανωτέρο διαγωνισμό είναι : 22405Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies