ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                          Νάουσα   28-12-2015

NΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                          αρ. πρωτ. :33571

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                      

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         

Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.

Τηλ:2332350367, 2332350328

Fax:2332024260

e-mail:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη  αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων .   

Αναθέτουσα Αρχή

GR- ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 09132100 ,  09134200 , 09135100 , 09211400 , 09211600 , 24951000 , 24961000.
 Περιγραφή

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ..Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο μηχανοστάσιο του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων από τον προμηθευτή.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών είναι συνολικού προϋπολογισμού 549.209,87 € άνευ ΦΠΑ +  23%, Φ.Π.Α. : 126.318,29 €,  ΣΥΝΟΛΟ 675.528,16 €

Αναλυτικά: 

1. τα καύσιμα θέρμανσης  (377.178,62. €   άνευ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 86.751,10€,  ΣΥΝΟΛΟ   463.929,72 €

2. τα καύσιμα κίνησης 165.536,65 € άνευ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α 38.073,44 €, ΣΥΝΟΛΟ 203.610,09 €

3.για τα λιπαντικά και 6.494,60  € άνευ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  1.493,75  €, ΣΥΝΟΛΟ     7.988,35€)

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης . Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2015 και τους αντίστοιχους του  2016 και του 2017.

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών.

Χρονοδιάγραμμα

  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

   Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

α) Διακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός       και

δ) Έντυπα οικονομικής προσφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   (αρ.32, Π.Δ.60/2007).

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII (Π.Δ. 60/2007), ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", και στο Π.Δ. 60/2007.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

28/12/2015

31/12/2015 και ώρα 17.00 μ.μ

05/02/2016  και ώρα 17:00 μ.μ

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

     Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1 %) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ( το ύψος των εγγυητικών επιστολών αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2o  της αναλυτικής διακήρυξης)και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 23/12/2015

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 28/12/2015

Πληροφορίες

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

                                                                     

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                                    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies