ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα  27-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    Αρ.πρωτ.: 31323

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της/των Ομάδος/ων, για την/τις οποία/ες καταθέτουν προσφορά, για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 65.062,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Η.Π. Νάουσας διαθέτει πίστωση ποσού 65.062,85 € ευρώ σε βάρος του KA 02.30.7331.058, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και θα συνεχίσει να επιβαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους  2016.

Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε οκτώ (8) επί μέρους ΟΜΑΔΕΣ, ως εξής :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΠΛΙΣΜΟΙ

  5.450,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

11.930,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

  1.790,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11.187,35 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΛΑΚΑΚΙΑ

  1.175,00 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

  6.725,00 €

ΟΜΑΔΑ 7: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

10.815,00 €

ΟΜΑΔΑ 8: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

  3.824,28 €

ΣΥΝΟΛΟ

52.896,63 € 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον της κάθε ΟΜΑΔΑΣ

            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 έως 11.30  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30, στη Νάουσα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ. Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της κάθε ομάδας της προμήθειας, για την οποία καταθέτουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α..

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το ακριβές ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε ξεχωριστή ομάδα της προμήθειας.

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΠΛΙΣΜΟΙ

109,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

238,60 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

  35,80 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

223,75 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΛΑΚΑΚΙΑ

  23,50 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

134,50 €

ΟΜΑΔΑ 7: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

216,30 €

ΟΜΑΔΑ 8: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

  74,49 €

Επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή εγγυητική επιστολής συμμετοχής, για κάθε ομάδα της προμήθειας για την οποία επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν, δωρεάν, τα τεύχη του διαγωνισμού είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου, στη διεύθυνση www.naoussa.gr  ή από την Τεχνική Υπηρεσία (Δημαρχίας 30, 59200 Νάουσα),  έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: Τεχνική Υπηρεσία (εργάσιμες μέρες και ώρες):

23320-29613

FAX:23320-24260

Αρμόδιος υπάλληλος: Κυράνος Θωμάς

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies