Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr

 

Αρ. Πρωτ: 31137/25-11-2015

                                                                 Περίληψη

Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

 

Προμήθειας  και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ

CPV 2008

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύστημα υπόγειου κάδου αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων χωρητικότητας 3 m3

 

44613700-7 Κάδοι Απορριμμάτων

16 ΤΕΜ

    9.197,15

147.154,47

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

147.154,47

 

 

 

ΦΠΑ 23%

33.845,53

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

181.000,00

 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας  του οικονομικού έτους 2015   Κ.Α.Ε. 02.20.7135.006

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,  η  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Παρασκευή  27-11- 2015 και ώρα 17.00 μμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  η Πέμπτη 17-12-2015 και ώρα 17.00 μμ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Τετάρτη  23-12- 2015 και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ποσού 1.471,54 ευρώ . 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12  μήνες από την υπογραφή της.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

     Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 25/11/2015.

   Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies