ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 105.433,35 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ομάδες 1,2,3,4,5,6), με προϋπολογισμό 27.896,30 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα). β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ομάδα 7) με προϋπολογισμό 57.816,88 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

 

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Κάρτα Μαρία

Τηλ. : 2332029609

Διεύθυνση: Δημαρχίας 30

Τ.Κ.  592 00

 

 

 

 

Νάουσα 11-11-2015

Αρ. Πρωτ.:29875

 

 

 

 

                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 105.433,35 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από  τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

          α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ομάδες 1,2,3,4,5,6), με προϋπολογισμό 27.896,30 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

          β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ομάδα 7) με προϋπολογισμό 57.816,88 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού,  από την έδρα της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μέχρι τις 3-12-2015, αρμόδιος υπάλληλος Καπετανόπουλος Ευάγγελος, τηλ. 2332029623. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Ειδικότερα τα τεύχη εκτός της οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο πρότυπο διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Β.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029617, FAX επικοινωνίας 2332029626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυράνος Θωμάς.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

    4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

          α.       Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

          β.       Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

          γ.       Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

   4.2           Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

   4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα   κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

  4.4    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χίλια επτακόσια δέκα τέσσερα  ΕΥΡΩ και τριάντα έξι  λεπτών (1.714,36€) και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  8 Ιουλίου 2016 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ με το ποσό των 23.000,00 ευρώ και του ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν 2880/07 με το ποσό των 82.433,35 ευρώ

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας ή όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies