ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛHΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

 

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

 

ΜΕΤΡΟ 41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΑΟΥΣΑ, 23-9-2015

ΔΗΜΟΣΗΡΩΙΚΗΣΠΟΛΗΣΝΑΟΥΣΑΣ

 
 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤOK. 24861

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛHΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διακηρύττει ότι την 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ έως 10.30 π μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στη Νάουσα, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της προμήθειας είναι 186873 και πρόκειται για προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ»

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου , Δημαρχίας 30(κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες), ενώ διατίθενται ελεύθερα προς λήψη στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσαςwww.naoussa.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2332350367 και 2332350328 fax : 2332024260, αρμόδιος υπάλληλος κα Βαταντζή Α., Λαπαβίτσας Γ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, όπως περιγράφονται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Οι προσφορές ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (με πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ».

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ (47.162,00)χωρίς ΦΠΑ καιστο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών(58.009,26 €),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο προμήθειας: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πινακίδων σήμανσης στους αρχαιολογικούς χώρους και στα αξιοθέατα των Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, πινακίδων κατεύθυνσης προς αυτούς, καθώς και έξι stands με το χάρτη των αρχαιολογικών χώρων και αξιοθεάτων της περιοχής τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή σχήματα νομικών -φυσικών προσώπων όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 943,24 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε’ (1).Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται λεπτομερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΝΑΟΥΣΑ, 23-9- 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies