Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας έτους 2015 - 2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 24131/16-9-2015

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

 

Για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας έτους 2015 - 2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό και  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2015 – 2016 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (210.599,44) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

ΟΜΑΔΕΣ

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

15800000-6

Είδη Παντοπωλείου

70.673,94

ΟΜΑΔΑ Β

15300000-1

Είδη Οπωροπωλείου

35.614,70.

ΟΜΑΔΑ Γ

15110000-2

Είδη Κρεοπωλείου

27.628,38

ΟΜΑΔΑ Δ

15811000-6

Είδη Αρτοποιείου και Ζαχαροπλαστικής

19.371,12

ΟΜΑΔΑ Ε

15511000-3

 

Γάλα Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

       11.739,24 (για το Ν.Π.)

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

15211000-0

Είδη Ιχθυοπωλείου 

17.491,39

 

ΟΜΑΔΑ Ζ      15411110-6     Ελαιόλαδο                          9.080,67

 

OMAΔΑ Η    15511000-3      Γάλα Δήμου                    19.000,00

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ                                                                      210.599,44

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2015 – 2016 , αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι : 

  1. Δήμος  Νάουσας :16.814,15
  2. Ν.Π.Δ.Δ.:           166.609,73

ΣΥΝΟΛΟ          183.423,88

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων Β) Οπωροπωλείου, Γ) Κρεοπωλείου , ΣΤ) Ιχθυοπωλείου, Ζ) Ελαιόλαδο  θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ομάδες Α-H και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι:

  1. Δήμος Νάουσας
  2. Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 22-9-2015 2015   και ώρα 08.00μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:       12-10-2015 και ώρα 15.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16-10- 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Οδηγίες για την Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Επαγγελματίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Κωδικός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 12655 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ)


×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies