Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού "Προμήθειας τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300 lit"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1300 lit

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 18340/17-7-2015

 Περίληψη

Διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

 

Προμήθειας  τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων  με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας  1300 lit 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1300 lit

 

α/α

Κωδικός CPV

Περιγραφή

ΚΑ

Είδος Προμήθειας

Τεμάχια

Ενδεικτική τιμή /τεμάχιο

Συνολική τιμή

Α

34928480-6 

Κάδοι απορριμμάτων

02.20.7135.005

Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt

800

332,13

265.704,00

 

 

 

 

ΦΠΑ  23%

 

 

61.111,92

 

 

 

 

Συνολικό ποσό

 

 

326.815,92

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προυπολογισμό του Δήμου Νάουσας  του οικονομικού έτους 2015   Κ.Α.Ε. 02.20.7135.005

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,  η  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Δευτέρα  27-7- 2015 και ώρα 08.00π.μ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: η Δευτέρα   7-9-2015 και ώρα 15.00μμ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Παρασκευή  11-9- 2015 και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ποσού 2.657,04 ευρώ . 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 7  μήνες από την υπογραφή της.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 15/7/2015

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 21/7/2015

  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx?

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies