ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για τη φυτοπροστασία και τη βελτίωση των χώρων πρασίνου του Δήμου, προτίθεται να προμηθευτεί τα σκευάσματα τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάουσα 24/06/2015

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                       αρ.πρωτ.: 16197

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Τμ. Πρασίνου

Πληροφορίες:Μπάμπος Νικόλαος

Τηλ.:23320-21829

Fax:2332024260

Mail:nikbabos@gmail.com

       

           

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για τη φυτοπροστασία και τη βελτίωση των χώρων πρασίνου του Δήμου, προτίθεται  να προμηθευτεί τα σκευάσματα τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΔΑΠΑΝΗ

cpv

1

ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 10lit

30

36,00

1.080,00

24452000-7

2

ΓΛΥΦΟΖΕΪΝΤ 36%

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 5lit

10

26,00

   260,00

24452000-7

3

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ 6%

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 1kg

10

25,00

   250,00

24454000-1

4

ΤΡΙΚΛΟΠΙΡ  48%

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 500cc

11

50,00

    550,00

24451000-0

5

ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ 1.8%

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 1lit

5

32,00

   160,00

24451000-0

6

ΦΟΖΕΤΙ-ΑΛ 80%

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 1lit

5

25,00

   125,00

24451000-0

      

 

                Η συνολική αξία της δαπάνης των ανωτέρω ανταλλακτικών ,προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.982,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.425,00 €  + 557,75 € Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.35.6693 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και τον αντίστοιχο του έτους 2016.

            Τα σκευάσματα θα παραδίδονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου, μόνο μετά από την σχετική έγγραφη εντολή του αρμόδιου υπαλλήλου. Οι ποσότητες ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η  ανωτέρω προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και ο προμηθευτής θα αναδειχθεί μετά από τη σχετική γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Η σύμβαση που  θα υπογραφεί θα έχει ετήσια ισχύ, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α..Η παραπάνω εγγυητική επιστολή απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, με την οποία ο προμηθευτής εγγυάται, τη συμμόρφωση με την προσφορά του ως προς τον χρόνο , τον τόπο και την ποιότητα  των προσφερόμενων ειδών, με σκοπό να καλυφθεί η τυχόν ζημιά που θα υποστεί η αναθέτουσα αρχή, εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εκτέλεσή της, αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει πλημμελώς. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.                       

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή,  το ανώτατο μέχρι τρεις μήνες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό ποσό της χρηματικής αξίας της προμήθειας που θα συμφωνηθεί. Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την προσκόμιση τιμολογίου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία, να διατυπώσουν την προσφορά τους στο ειδικό έντυπο προσφοράς που έχει συντάξει η υπηρεσία μας. Τόσο στον φάκελο όσο και επί του ειδικού εντύπου προσφοράς, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του υποψηφίου προμηθευτή.            

Ως ημερομηνία  και ώρα λήξης παραλαβής της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η  Δευτέρα   29  Ιουνίου    2015  και ώρα η 11:00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου Νάουσας, σε σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει  εξωτερικά την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ . Το Γρ. Προμηθειών βρίσκεται  στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Νάουσας , στην οδό Δημαρχίας 30. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία, να διατυπώσουν την προσφορά τους στο ειδικό έντυπο προσφοράς που έχει συντάξει η υπηρεσία μας και σας επισυνάπτουμε. Τόσο στον φάκελο όσο και επί του ειδικού εντύπου προσφοράς, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου.

Για το γραφείο προμηθειών

Βαταντζη Αθηνα

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies