Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκρισης ή μη του κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κοπανού 2015"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.9/8-6-15

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

 

Αριθμός απόφασης   209/2015        

 

Περίληψη:

Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κοπανού 2015

 

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.13641/4-6-2015 πρόσκληση του  Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

                 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

                    Δημοτικοί Σύμβουλοι                                 Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος              1. Μπίλης Προκόπιος
 2. Λογδανίδης Ευστάθιος                                  2. Κουτσογιάννης Νικόλαος
 3. Πασχούλα Χρυσούλα                                    3. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
 4. Δάγγας Στέλλιος                                            4. Αδαμίδης Παύλος  
 5. Παρθενόπουλος Ιωάννης                               5.Γκαρνέτας Ιωάννης
 6.  Σέπκας Δημήτριος                                        6.Τριανταφύλλου Γεώργιος  
 7. Λαζαρίδου Δέσποινα                                     7.Δημησκής Δημήτριος
 8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
 9. Τζουβάρας Βασίλειος                                        οι οποίοι δεν προσήλθαν
 10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος                                       αν και νόμιμα κλήθηκαν
 11. Βαλσαμίδης Σταύρος                                    
 12. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)                                     
 13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
 14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
 15. Μάντσιος Δημήτριος
 16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
 17. Τορορή Μαρία
 18. Καραμπατζός Αναστάσιος 
 19. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
 20. Τσαγκαλίδου –Τσεχελίδου Παρθένα
 21. Βασιλείου Γεώργιος  
 22. Γιαννούλης Ιωάννης
 23. Βαδόλας Εμμανουήλ
 24. Ρίζος Δημήτριος
 25. Καρτσιούνης Γεώργιος
 26. Λακηνάνος Αγγελάκης            

                    

 

 

 

 

        Παρόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων   

 1. Πασχούλας Βασίλειος                                 Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

 2. Στογιάννης Χρήστος                                   Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ

 3. Βίλτσα Σωτηρία                                          Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ

 4.Μίλης Κωνσταντίνος                                   Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ     

 5. Μωυσίδης Αναστάσιος                                Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 6. Αλματζής Χρήστος                                      Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

 7.Σιδηρόπουλος Δημήτριος                             Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ               

                      

                      Απόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

             1. Καλπαξίδου Σοφία                                             Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

             2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος                                      Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

             3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος                                     Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

 4. Ορδουλίδης Γρηγόριος                                       Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα                         Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

 6.Τομπουλίδου Ζωγράφα                                       Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ    

 7.Πρόϊος Χρήστος                                                  Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

 

 

      Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

      Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

      Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Βασιλείου και δεν προσήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

      Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν πριν από τη λήψη της απόφασης οι κ.κ. Καραμπατζός,  Μπαλτατζίδου, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας  και Γιαννούλης, ενώ προσήλθαν στα επόμενα θέματα.

      Κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης στα θέματα 8, 16, 17 της ημερήσιας διάταξης ο κ.Τζουβάρας απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης.

      Κατά τη διάρκεια της λήψης απόφασης στο θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης απουσίαζε από την αίθουσα της συνεδρίασης ο κ. Βαλσαμίδης. 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  θέμα της προ ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον κ. Δημήτριο Μάντσιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.29/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στον Κοπανό από 11/6/2015 μέχρι και 14/6/2015

Με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έλαβε υπόψη την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού, στοχεύοντας στην αναβίωση του παλιού εθίμου της εμποροπανήγυρης στον Κοπανό που γίνονταν επί μία εβδομάδα, με δράσεις και πολύπλευρες εκδηλώσεις και προπάντων εμπορική δραστηριοποίηση και κοινωνική κινητικότητα και έχοντας υπόψη το

Νομικό Πλαίσιο- Διατάξεις:

1) Άρθρο 75 παρ.5, 79 και 197 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ

2) Άρθρο 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων

 3) Άρθρο 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10

4) Π.Δ 270/81

5) Άρθρο 2 παρ.8 του Ν.4264/2014, Άρθρο 26 παρ.1 του Ν.4264/2014

 

      αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του κατωτέρω κανονισμού:

«1.Α. Η χρονική διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι από 11.6.2015 έως 14.06.2015 και ο τόπος τέλεσης,  ο καθιερωμένος για χρόνια χώρος της κεντρικής  πλατείας του Κοπανού.

Β. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη θα απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας θα είναι τεσσάρων (4) ημερών.

Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3769/2009, α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητών λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Επίσης, να διατεθούν χώροι σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ).

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κλήρωση τόσο των δικαιούχων όσο και των θέσεών τους θα πραγματοποιείται με δημόσια κλήρωση από ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό επιτροπή.

Οι άδειες των κληρωθέντων θα εκδίδονται με απόφαση Δημάρχου, θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, θα είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρησή τους, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, σε οιονδήποτε τρίτο.

  Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:

1.Είδη προικός

2.Είδη υπόδησης

3.Είδη ένδυσης

4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)

5.Είδη οικιακής χρήσης

6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής

8.Παιχνίδια

9.Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.

10.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ.

11.Βιβλία

12.Είδη υγιεινής

13.Είδη Λαϊκής Τέχνης

14.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.

15.Αυτοκίνητα

16.Καντίνες, καφετερίες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία

17.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

    Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (ΑΦΜ, άδεια άσκησης – λειτουργίας επαγγέλματος και έναρξης εργασιών, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο κλπ) ορίζεται από 9-6-2015 έως 11-6-2015.

    Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους δρόμους, πέραν των διαγραμμίσεων, όπως και η τοποθέτηση εμπορευμάτων.

Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κ.λ.π.).

    Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

   Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.

   Θα δοθεί η δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

   Θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά παίγνια, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων.

  Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα θεμάτων, που προκύπτουν έκτακτα και δεν καλύπτονται από την παρούσα εισήγηση – κανονισμό, να ρυθμίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

 

2. Ως τέλος χρήσης όλων των χώρων της εμποροπανήγυρης –ειδικά για το 2015 και επειδή η εμποροπανήγυρη γίνεται δοκιμαστικά και ο Δήμος Νάουσας για φέτος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τις τεχνικές υποδομές που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας πλήρους εμποροπανήγυρης- ορίζεται το ποσό των 25 ευρώ κατ΄αποκοπή».

 

          Ο κ. Μάντσιος επιγραμματικά ανέφερε ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κρίση θα γίνει από την τοπική κοινότητα.

        Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα για την υπ΄αρ.113/15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται  ειδικά για το 2015 και επειδή η εμποροπανήγυρη γίνεται δοκιμαστικά και ο Δήμος Νάουσας για φέτος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τις τεχνικές υποδομές που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας πλήρους εμποροπανήγυρης- ως τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης το ποσό των 25 ευρώ κατ΄αποκοπή.

      Επίσης έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄αρ.4/2015 απόφαση της Τ.Κ. Κοπανού, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση εμποροπανήγυρης στον Κοπανό για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 έως 14-6-2015.

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ζήτησε από το σώμα την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κοπανού 2015, όπως την εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν και οι είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.  Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντσιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Μαλάκη, Καρανάτσιος, Αραμπατζή, Τορορή, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

ΝΑΙ ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κοπανού, κ. Στογιάννης Χρήστος.

 

   Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη

1) Άρθρο 75 παρ.5, 79 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ

2) Άρθρο 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων

3) Άρθρο 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10

4) Π.Δ 270/81

5) Άρθρο 2 παρ.8 του Ν.4264/2014, Άρθρο 26 παρ.1 του Ν.4264/2014

6)Την υπ΄αρ.29/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7)Την υπ΄αρ.113/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

8)Την υπ΄αρ.4/2015 Απόφαση της Τ.Κ. Κοπανού,

9)Την προφορική εισήγηση και ανάπτυξη του θέματος του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κοπανού 2015,

1.Α. Η χρονική διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι από 11.6.2015 έως 14.06.2015 και ο τόπος τέλεσης,  ο καθιερωμένος για χρόνια χώρος της κεντρικής  πλατείας του Κοπανού.

Β. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη θα απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας θα είναι τεσσάρων (4) ημερών.

Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3769/2009, α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητών λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Επίσης, να διατεθούν χώροι σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ).

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κλήρωση τόσο των δικαιούχων όσο και των θέσεών τους θα πραγματοποιείται με δημόσια κλήρωση από ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό επιτροπή.

Οι άδειες των κληρωθέντων θα εκδίδονται με απόφαση Δημάρχου, θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, θα είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρησή τους, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, σε οιονδήποτε τρίτο.

  Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:

1.Είδη προικός

2.Είδη υπόδησης

3.Είδη ένδυσης

4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)

5.Είδη οικιακής χρήσης

6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής

8.Παιχνίδια

9.Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.

10.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ.

11.Βιβλία

12.Είδη υγιεινής

13.Είδη Λαϊκής Τέχνης

14.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.

15.Αυτοκίνητα

16.Καντίνες, καφετερίες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία

17.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

    Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (ΑΦΜ, άδεια άσκησης – λειτουργίας επαγγέλματος και έναρξης εργασιών, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο κλπ) ορίζεται από 9-6-2015 έως 11-6-2015.

    Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους δρόμους, πέραν των διαγραμμίσεων, όπως και η τοποθέτηση εμπορευμάτων.

Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κ.λ.π.).

    Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

   Θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των εγκύων γυναικών.

   Θα δοθεί η δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

   Θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά παίγνια, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων.

  Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα θεμάτων, που προκύπτουν έκτακτα και δεν καλύπτονται από την παρούσα εισήγηση – κανονισμό, να ρυθμίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

 

2. Ως τέλος χρήσης όλων των χώρων της εμποροπανήγυρης –ειδικά για το 2015 και επειδή η εμποροπανήγυρη γίνεται δοκιμαστικά και ο Δήμος Νάουσας για φέτος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τις τεχνικές υποδομές που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας πλήρους εμποροπανήγυρης- ορίζεται το ποσό των 25 ευρώ κατ΄αποκοπή.

 

 

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  209/2015.

Για  το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

                                   

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ

              Υπογραφή όπως στην αρχή                                              Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies