ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προτίθεται να συνάψει σύμβαση με παροχή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, για τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων & συλλογή αγριόχορτων. Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (9.756,09 πλέον ΦΠΑ 23% 2.243,91 € Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάουσα 10 -6-2015

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14553

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                    ΠΡΟΣ          

Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ.-Λαπαβίτσας Γ.                                                                   

Τηλ.:2332350367,50328                                                                                                                     

Fax:2332024260                                                                                                                                               

Mail:lapavitsas@naoussa.gr                                                                                                         

        vatantzi@naoussa.gr                                                                                                                 

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προτίθεται  να συνάψει σύμβαση με παροχή  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, για τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων & συλλογή αγριόχορτων. Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσό των 12.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (9.756,09 πλέον ΦΠΑ  23%  2.243,91 € Φ.Π.Α.) και αφορά βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού  χειριστή  προϋπολογισθέντων στρεμμάτων  77,429 στρέμματα  *3  επεμβάσεις =232,288 στρέμματα ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.35.6117.010 » του προϋπολογισμού εξόδων  έτους 2015, του Δήμου Νάουσας.

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω υπηρεσία , είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών .

 

 

Η σύμβαση που  θα υπογραφεί θα έχει ετήσια ισχύ έως 31-12-2015  , με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5%  επί του συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται  ο ΦΠΑ  Η παραπάνω εγγυητική επιστολή απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, με την οποία ο προμηθευτής εγγυάται, τη συμμόρφωση με την προσφορά του ως προς τον χρόνο , τον τόπο και την ποιότητα  των υπηρεσιών του , με σκοπό να καλυφθεί η τυχόν ζημιά που θα υποστεί η αναθέτουσα αρχή, εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εκτέλεσή της, αρνηθεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει πλημμελώς. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παροχή υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την προσκόμιση τιμολογίου.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου Νάουσας, σε σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει  εξωτερικά την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

 ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΧΕΤ. ΜΕΛΕΤΗ  13735/4-6-2015”.

 

Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει πως έλαβε πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. :13735/4-6-2015 σχετική μελέτη – ενδεικτικό προϋπολογισμό και πως αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία, να διατυπώσουν την προσφορά τους στο ειδικό έντυπο προσφοράς που έχει συντάξει η υπηρεσία μας και σας επισυνάπτουμε.

 

Ως ημερομηνία  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 16 Ιουνίου  2015 και ώρα 12.00 π.μ.. Το Γρ. Προμηθειών βρίσκεται  στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Νάουσας , στην οδό Δημαρχίας 30.

 Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να λάβετε από την Κα Βαταντζή και τον Κο Λαπαβίτσα, στα τηλ. 23323-50367 και 50328 αντίστοιχα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

e-mail: vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr               

                                                                                                         

Η  αρμόδιος αντιδήμαρχος

 Πασχούλα Χρυσούλα

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies