Προκήρυξη δύο θέσεων στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Ιδρύματος Δημούλα

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΙΔΡΥΜΑ  ΔΗΜΟΥΛΑ

KENTΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

& ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση

 

:

Δημαρχίας 30 -

59 200 Νάουσα

 

        Νάουσα  5  – 2 - 2015

               Αριθμ. πρωτ.:  6/2015

Τηλέφωνο

:

23323 50371

 

 

 

 

Fax

:

23320 24260

 

Email

:

info@ naoussa.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης του Ιδρύματος ΔΗΜΟΥΛΑ που εδρεύει στη Νάουσα, για τη στελέχωση με προσωπικό που θα απασχοληθεί με ημιαπασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 ( δώδεκα ) μηνών.

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημούλα, Δήμαρχος Νάουσας και το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη :

      

1.Την επιθυμία του Διαθέτη να συνδράμει τους ευρισκόμενους σε αδυναμία συμπολίτες μας.

2.Τον σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας για την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής.

3.Τη σπουδαιότητα δημιουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης ως μιας δομής για  την  εφαρμογή πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της ψυχικής και κοινωνικής υγείας των κατοίκων του Δήμου Νάουσας, καθώς και για την καταγραφή και μελέτη των αναγκών των δημοτών και τη συνεργασία με Υπηρεσίες και Φορείς εντός και εκτός του Δήμου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές όσο το δυνατόν καλύτερα.

4.Την ανάγκη στελέχωσης του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης με ένα  Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Ψυχολόγο.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη για Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης του Ιδρύματος ΔΗΜΟΥΛΑ  προσωπικού με ημιαπασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για  διάστημα 12 ( δώδεκα ) μηνών και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Α:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Φορέας/Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Ιδρύματος ΔΗΜΟΥΛΑ

ΠΕ  Κοινωνικός Λειτουργός

έως δώδεκα( 12 ) μήνες

 

1

102

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Ιδρύματος ΔΗΜΟΥΛΑ

ΠΕ Ψυχολόγος

έως δώδεκα ( 12 ) μήνες

 

1

 

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 

      (ΠΕ) ,

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων ,                                                         

     2) υπολογιστικών φύλλων και  3) υπηρεσιών διαδικτύου και

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

 

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου,

γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασίας κειμένων ,                                                         

     2) υπολογιστικών φύλλων και  3) υπηρεσιών διαδικτύου και

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007).

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα

από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για

τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν

προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών  προσόντων των υποψηφίων.

 

Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1.         Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2.         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

            α)τόπο κατοικίας του υποψηφίου

            β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη,

και ότι: 1) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 3) δεν έχει , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 4) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή  ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

 

 

Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης » δικαιολογητικά και συγκεκριμένα :

 

  1. 1.    Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά γνώσης Η/Υ και αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α, για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς: 101  και 102 .

 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος

 

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

 

1) Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

 

2α) Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

  2β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του

οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

 

  1. 2.    Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στο  Γραφείο Δημάρχου Νάουσας ,                                οδός Δημαρχίας 30, 1ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή                                  από 6 - 2 -2015 έως και  16- 2 -2015, τις ώρες από 08:00 έως 14:00. 

 

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

2) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3) Δελτίο Τύπου της Ανακοίνωσης να δοθεί στις τοπικές εφημερίδες.

4) Στον Επίσημο Δικτυακό χώρο του Δήμου Νάουσας

 

 

                                                                                                

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies