Δίμηνες συμβάσεις στο ΝΠΔΔ του Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆.ΝΑΟΥΣΑΣ
Πληρ: Γιάννης Αλεξανδρόπουλος
∆/νση: Μητροπόλεως 9
Τ.Κ. 59200 – ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ: 2332025600
FAX: 2332028798
E-mail: kapinaoussas@yahoo.gr

 
Νάουσα 29/10/2014
Αρ. πρ. 1165

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την υπογρα-
φή της σύµβασης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν.
2738/99, περίπτωση Κ παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, του Ν.
1256/82 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καθώς και της υπ’ αρ.
84/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. ∆ήµου Νάουσας, που ε-
γκρίθηκε µε το υπ’ αρ. 11143/27-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Αφορά πρόσληψη 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων και 2 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%94%CE%A18%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9F-01%CE%9F/document?inline=true

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies