Εκλογή μελών επιτροπής ποιότητας ζωής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.16/7-9-14

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

 

Αριθμός απόφασης   217/2014              

 

Περίληψη:

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.26568/3-9-2014 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την αρ.21/ΕΠ/2014 όπως διορθώθηκε με την αρ.25/ΕΠ/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Βέροιας, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

                               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

                    Δημοτικοί Σύμβουλοι                                 Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Λογδανίδης Ευστάθιος                             1.Γαϊτανίδης Θεόδωρος               
 2. Πασχούλα Χρυσούλα                               2.Μάντσιος Δημήτριος
 3. Δάγγας Στέλλιος                                       3.Ρίζος Δημήτριος
 4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
 5. Σέπκας Δημήτριος
 6. Λαζαρίδου Δέσποινα
 7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
 8. Μπίλης Προκόπιος                                    οι οποίοι δεν προσήλθαν
 9. Τζουβάρας Βασίλειος                                αν και νόμιμα κλήθηκαν
 10. Βαλσαμίδης Σταύρος
 11.  Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
 12.  Κουτσογιάννης Νικόλαος
 13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
 14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
 15. Αποστόλου Απόστολος
 16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
 17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
 18. Τορορή Μαρία
 19. Καραμπατζός Αναστάσιος  
 20. Αδαμίδης Παύλος
 21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
 22. Βασιλείου Γεώργιος
 23. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
 24. Γιαννούλης Ιωάννης
 25. Γκαρνέτας Ιωάννης
 26. Βαδόλας Εμμανουήλ
 27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
 28. Δημησκής Δημήτριος
 29. Καρτσιούνης Γεώργιος
 30. Λακηνάνος Αγγελάκης                                     

               Παρόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων   

1.Στογιάννης Χρήστος                                         Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ

 

               Απόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Καλπαξίδου Σοφία                                             Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος                                      Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

3.Πασχούλας Βασίλειος                                        Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος                                     Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

5.Ορδουλίδης Γρηγόριος                                       Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα                         Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

7.Τομπουλίδου Ζωγράφα                                      Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ                                   

8.Βίλτσα Σωτηρία                                                  Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ

9.Μίλης Κωνσταντίνος                                          Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

           10.Πρόϊος Χρήστος                                                Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

           11.Μωυσίδης Αναστάσιος                                      Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

           12.Αλματζής Χρήστος                                            Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

           13.Σιδηρόπουλος Δημήτριος                                  Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

 

        Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Αποστόλου Απόστολος όρισε ειδική γραμματέα την υπάλληλο κ. Ολυμπία Αδαμίδου και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 5/3/2017, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή. Δηλαδή τρεις (3) υποψηφίους ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψηφίους ως αναπληρωματικά μέλη.

Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και Τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Στη συνέχεια ο κ. Καραμπατζός Αναστάσιος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-Τάσος Καραμπατζός» εκφράζοντας τη θέση της παράταξής του, είπε ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εκπροσωπηθούν και οι τρεις παρατάξεις της μειοψηφίας ώστε να υπάρξει μια διαπαραταξιακή εκπροσώπηση και για τον λόγο αυτό, από την πλευρά τους προτείνεται ένας δημοτικός σύμβουλος ως υποψήφιος για το τακτικό μέλος, ο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιος.  Ο κ. Τριανταφύλλου αποδέχτηκε την πρόταση. Άλλη υποψηφιότητα δεν υπήρχε.

Από την πλευρά της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Κοινωνία Πολιτών Νάουσας» ο κ. Δημησκής Δημήτριος, πρότεινε ως υποψήφιο για τακτικό μέλος τον κ.Ρίζο Δημήτριο.

Από την πλευρά της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ» ο επικεφαλής κ. Καρτσιούνης Γεώργιος πρότεινε ως υποψήφιο τακτικό μέλος τον ίδιο του, ωστόσο δήλωσε ότι η παράταξή τους θα ψηφίσει λευκό, καθώς θεωρεί ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις λίγο πολύ ακολουθούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Για τα αναπληρωματικά μέλη στο σύνολο της μειοψηφίας προτάθηκαν ο κ. Αδαμίδης Παύλος από την μείζονα μειοψηφία, ενώ από την  πλευρά της ελάσσονος μειοψηφίας προτάθηκε ο κ. Δημησκής Δημήτριος. Άλλες υποψηφιότητες δεν υπήρχαν.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της μειοψηφίας για την ανάδειξη των τριών υποψηφίων ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε σύνολο δώδεκα ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων,

Ο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιος έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Ρίζος Δημήτριος έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Καρτσιούνης Γεώργιος έλαβε έντεκα (11) ψήφους υπέρ και μία (1) λευκή.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της μειοψηφίας για την ανάδειξη των δύο υποψηφίων ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε σύνολο δώδεκα ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων

Ο κ. Αδαμίδης Παύλος έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Δημησκής Δημήτριος έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί αυτό, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Για το λόγο αυτό  κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε πέντε (5) Συμβούλους της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ονομαστικά τους κ.κ. Παντζαρτζίδη Αθανάσιο, Τορορή Μαρία, Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης), Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα) και Κουτσογιάννη Νικόλαο, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση. Άλλη υποψηφιότητα δεν υπήρχε.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της πλειοψηφίας και σε σύνολο δέκα οκτώ ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων και οι πέντε υποψήφιοι για τακτικά μέλη εκλέχτηκαν ομόφωνα.

Για τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τους κ.κ. Λαζαρίδου Δέσποινα, Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια) και Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης), οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση, ενώ άλλες υποψηφιότητες δεν υπήρχαν.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της πλειοψηφίας και σε σύνολο δέκα οκτώ ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων και οι τρεις υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν ομόφωνα.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (8),  ήτοι τρεις (3) της μειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι και κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι και οι οκτώ υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, επομένως εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα ο κ. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, η κ. Τορορή Μαρία έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, η κ. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Ρίζος Δημήτριος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, και ο κ. Καρτσιούνης Γεώργιος έλαβε είκοσι εννέα (29) ψήφους.

Ακολούθησε η ίδια διαδικασία για την εκλογή των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε πέντε (5),  ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τρεις (3) της πλειοψηφίας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι και κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι και οι πέντε υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, επομένως εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα η κ.  Λαζαρίδου Δέσποινα έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, η κ. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Αδαμίδης Παύλος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους και ο κ. Δημησκής Δημήτριος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 5/3/2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:  1.Καρτσιούνης Γεώργιος

                             2.Παντζαρτζίδης Αθανάσιος

                             3.Τορορή Μαρία

                             4.Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)

                             5.Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)

                             6.Κουτσογιάννης Νικόλαος

                             7.Τριανταφύλλου Γεώργιος

                             8.Ρίζος Δημήτριος

                                                   

                                       

Αναπληρωματικά Μέλη:         1.Λαζαρίδου Δέσποινα

                                                   2.Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)  

                                                   3.Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)

                                                   4.Αδαμίδης Παύλος

                                                   5.Δημησκής Δημήτριος

 

 

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  217/2014.

......................................................................................................................……

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση ώρα 13:30

Για  το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

                                   

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ

              Υπογραφή όπως στην αρχή                                              Υπογραφή όπως στην αρχή

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies