Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.16/7-9-14

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

 

Αριθμός απόφασης   216/2014              

 

Περίληψη:

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.  

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.26568/3-9-2014 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την αρ.21/ΕΠ/2014 όπως διορθώθηκε με την αρ.25/ΕΠ/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Βέροιας, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

                               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

                    Δημοτικοί Σύμβουλοι                                 Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Λογδανίδης Ευστάθιος                             1.Γαϊτανίδης Θεόδωρος               
 2. Πασχούλα Χρυσούλα                               2.Μάντσιος Δημήτριος
 3. Δάγγας Στέλλιος                                       3.Ρίζος Δημήτριος
 4. Παρθενόπουλος Ιωάννης
 5. Σέπκας Δημήτριος
 6. Λαζαρίδου Δέσποινα
 7. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
 8. Μπίλης Προκόπιος                                    οι οποίοι δεν προσήλθαν
 9. Τζουβάρας Βασίλειος                                αν και νόμιμα κλήθηκαν
 10. Βαλσαμίδης Σταύρος
 11.  Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
 12.  Κουτσογιάννης Νικόλαος
 13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
 14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
 15. Αποστόλου Απόστολος
 16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
 17. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
 18. Τορορή Μαρία
 19. Καραμπατζός Αναστάσιος  
 20. Αδαμίδης Παύλος
 21. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
 22. Βασιλείου Γεώργιος
 23. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
 24. Γιαννούλης Ιωάννης
 25. Γκαρνέτας Ιωάννης
 26. Βαδόλας Εμμανουήλ
 27. Τριανταφύλλου Γεώργιος
 28. Δημησκής Δημήτριος
 29. Καρτσιούνης Γεώργιος
 30. Λακηνάνος Αγγελάκης                                     

               Παρόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων   

1.Στογιάννης Χρήστος                                         Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ

 

               Απόντες:  Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1.Καλπαξίδου Σοφία                                             Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

2.Σπαθόπουλος Ευθύμιος                                      Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

3.Πασχούλας Βασίλειος                                        Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

4.Θεοδοσιάδης Θεόδωρος                                     Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

5.Ορδουλίδης Γρηγόριος                                       Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

6.Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα                         Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

7.Τομπουλίδου Ζωγράφα                                      Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ                                    

8.Βίλτσα Σωτηρία                                                  Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ

9.Μίλης Κωνσταντίνος                                          Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

           10.Πρόϊος Χρήστος                                                Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

           11.Μωυσίδης Αναστάσιος                                      Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

           12.Αλματζής Χρήστος                                            Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

           13.Σιδηρόπουλος Δημήτριος                                  Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

 

        Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Αποστόλου Απόστολος όρισε ειδική γραμματέα την υπάλληλο κ. Ολυμπία Αδαμίδου και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 5/3/2017, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή. Δηλαδή τρεις (3) υποψηφίους ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψηφίους ως αναπληρωματικά μέλη.

Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και Τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Στη συνέχεια ο κ. Καραμπατζός Αναστάσιος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-Τάσος Καραμπατζός» εκφράζοντας τη θέση της παράταξής του, είπε ότι στην Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπηθούν και οι τρεις παρατάξεις της μειοψηφίας ώστε να υπάρξει μια διαπαραταξιακή εκπροσώπηση και για τον λόγο αυτό, από την πλευρά τους προτείνεται μία δημοτική σύμβουλος ως υποψήφια για το τακτικό μέλος, η κ. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα). Η κ. Μπαλτατζίδου αποδέχτηκε την πρόταση. Άλλη υποψηφιότητα δεν υπήρχε.

Από την πλευρά της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Κοινωνία Πολιτών Νάουσας» ο κ. Δημησκής Δημήτριος, πρότεινε ως υποψήφιο για τακτικό μέλος τον ίδιο του.

Από την πλευρά της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ» ο επικεφαλής κ. Καρτσιούνης Γεώργιος πρότεινε ως υποψήφιο τακτικό μέλος τον κ. Λακηνάνο Αγγελάκη, ωστόσο δήλωσε ότι η παράταξή τους θα ψηφίσει λευκό, καθώς θεωρεί ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις λίγο πολύ ακολουθούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Ο κ. Λακηνάνος αποδέχτηκε την πρόταση.

Για τα αναπληρωματικά μέλη στο σύνολο της μειοψηφίας προτάθηκαν ο κ. Βαδόλας Εμμανουήλ από την μείζονα μειοψηφία, ενώ από την  πλευρά της ελάσσονος μειοψηφίας προτάθηκε ο κ. Καρτσιούνης Γεώργιος, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση, ενώ άλλες υποψηφιότητες δεν υπήρχαν.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της μειοψηφίας για την ανάδειξη των τριών υποψηφίων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και σε σύνολο δώδεκα ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων,

Η  κ. Μπαλτατζίδου έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Δημησκής Δημήτριος έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Λακηνάνος έλαβε έντεκα (11) ψήφους υπέρ και μία (1) λευκή.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της μειοψηφίας για την ανάδειξη των δύο υποψηφίων ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και σε σύνολο δώδεκα ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων

Ο κ. Βαδόλας Εμμανουήλ έλαβε δέκα (10) ψήφους υπέρ και δύο (2) λευκές.

Ο κ. Καρτσιούνης έλαβε έντεκα (11) ψήφους υπέρ και μία (1) λευκή.

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί αυτό, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Για το λόγο αυτό  κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε πέντε (5) Συμβούλους της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ονομαστικά τους κ.κ. Μπίλη Προκόπιο, Τζουβάρα Βασίλειο, Γαϊτανίδη Θεόδωρο, Βαλσαμίδη Σταύρο, Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση. Άλλη υποψηφιότητα δεν υπήρχε.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της πλειοψηφίας και σε σύνολο δέκα οκτώ ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων και οι πέντε υποψήφιοι για τακτικά μέλη εκλέχτηκαν ομόφωνα.

Για τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τους κ.κ.κ Σέπκα Δημήτριο, Κουτσογιάννη Νικόλαο και Καρανάτσιο Θεόδωρο (Δώρη), οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση, ενώ άλλες υποψηφιότητες δεν υπήρχαν.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ της πλειοψηφίας και σε σύνολο δέκα οκτώ ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων και οι τρεις υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν ομόφωνα.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (8),  ήτοι τρεις (3) της μειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι και κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι και οι οκτώ υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, επομένως εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα ο κ. Μπίλης Προκόπιος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Τζουβάρας Βασίλειος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ.  Γαϊτανίδης Θεόδωρος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Βαλσαμίδης Σταύρος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, η κ. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, η κ. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Δημησκής Δημήτριος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, και ο κ. Λακηνάνος Αγγελάκης έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.

Ακολούθησε η ίδια διαδικασία για την εκλογή των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε πέντε (5),  ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τρεις (3) της πλειοψηφίας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι και κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι και οι πέντε υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, επομένως εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα ο κ. Σέπκας Δημήτριος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Καρανάτσιος Θεόδωρος ( Δώρης) έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους, ο κ. Βαδόλας Εμμανουήλ έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους και ο κ. Καρτσιούνης Γεώργιος έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 5/3/2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:  1.Μπίλης Προκόπιος

                             2.Τζουβάρας Βασίλειος

                             3.Γαϊτανίδης Θεόδωρος

                             4.Βαλσαμίδης Σταύρος

                             5.Μαλάκη- Δελητζάκη Αθηνά

                             6.Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

                             7.Δημησκής Δημήτριος

                             8.Λακηνάνος Αγγελάκης

                                                   

                                       

Αναπληρωματικά Μέλη:         1.Σέπκας Δημήτριος

                                                   2.Κουτσογιάννης Νικόλαος

                                                   3.Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)

                                                   4.Βαδόλας Εμμανουήλ

                                                   5.Καρτσιούνης Γεώργιος

 

 

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  216/2014.

......................................................................................................................……

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση ώρα 13:30

Για  το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

                                   

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ

              Υπογραφή όπως στην αρχή                                              Υπογραφή όπως στην αρχή

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies