Προκήρυξη θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα κοινωνικής πολιτικής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.1.2013 σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α΄).

3. Την 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνίστανται απευθείας από το νόμο.

4. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου με εμπειρία και γνώση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας. 

Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας εντός πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη θέση:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας και εθελοντισμού.

Δ) Να έχουν γνώση γραφής Braille.

Ε) Να έχουν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΣΤ) Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Ειδικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στη οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγ­γελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαι­ρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρ­μογή η παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν. 3463/2006.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης αυτού, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.  

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Κατά  την πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσεως Ειδικού Συνεργάτη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 25/9/2014 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies