Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ανάπτυξης

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Απόφαση

 

 Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.

3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού (34.210 κάτοικοι) που  διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το 2011.

4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), πως ισχύει.

5. Τις με αριθμό 21/ΕΠ/2014 όπως διορθώθηκε με την 25/ΕΠ/2014  αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.

6. Το από 24/8/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και την Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 256/31-12-2012.

 

 

Αποφασίζει

 Ορίζει  Αντιδήμαρχο Νάουσας την Δημοτική Σύμβουλο κ. Χρυσούλα Πασχούλα,                   (Ιδ. Υπάλληλο) για το διάστημα έως 28/2/2016 και μεταβιβάζει σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.

3. Μεριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου.

4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

5. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών.

6. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων.

7. Ελέγχει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς και των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8. Εποπτεύει και ελέγχει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της Δημοτικής Περιουσίας.

9. Ελέγχει τη διενέργεια όλων των εισπράξεων, την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών, σε συνεργασία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γραφείο Ημαθίας).

10. Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις Προμήθειες λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

11. Ελέγχει και προσυπογράφει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμών και εισπράξεων των ιδίων υπηρεσιών, των οποίων ο τελικός έλεγχος και η υπογραφή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

12. Ελέγχει και υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών και τα χρηματικά εντάλματα.

13. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

14. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

15. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.

16. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και κυρίως:

 • Εποπτεύει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Λαϊκές Αγορές, περίπτερα κλπ.).
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής, προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών.
 • Μεριμνά για τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων υποδομής που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Ασκεί την εποπτεία των ΤΟΕΒ
 • Συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα έρευνας και ενημερώνει τον πληθυσμό.
 • Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις για τη διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου.

 

 

17. Έχει την ευθύνη του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης των εμπορικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:

 • Εισηγείται τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης και εισηγείται την επιβολή προστίμων.
 • Καθορίζει τους όρους λειτουργίας και τους χώρους των υπαίθριων αγορών.

18. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου απασχόλησης του Δήμου και ειδικότερα:

 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων δράσης για την προώθηση της απασχόλησης.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης και μεριμνά για την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους.

19. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

20. Τελεί πολιτικούς γάμους.

21. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

22. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.

 

 

                                                                                                                       Ο Δήμαρχος Νάουσας

Νικόλαος Κουτσογιάννης

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies