ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4)» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ  (Υποέργο 4)» του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη" Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ"» (Ε.Σ.Π.Α.), που συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό ταμείο Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεικής Ανάπτυξης),  με κριτήριο κατακύρωσης την  Χαμηλότερη Τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της με αριθμό 11389/93 Απ.Υπ.Εσ. «ΕΚΠΟΤΑ» και των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που είναι αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ  (Υποέργο 4)»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στη Νάουσα την 15 του μηνός Mαίου   του έτους 2014 ημέρα  Πέμπτη  και από ώρα 9οο π.μ   έως 09.30 π μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου. Οι προσφορές ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (με πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ  (Υποέργο 4)».

Αντικείμενο προμήθειας : Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια επτά (7) «πακέτων» που είναι: (Α): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής,  (Β): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτικής, (Γ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κοσμήματος, (Δ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας, (Ε): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου βιτρό,  (ΣΤ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ψηφιδωτού και (Ζ): Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός αναψυκτηρίου τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι : πενήντα τρεις χιλιάδες  εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά  (53.975,91€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή σχήματα νομικών -φυσικών προσώπων όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το κάθε «πακέτο» που υποβάλουν προσφορά, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό, με ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού του «πακέτου» που υποβάλουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε’ (1). Όταν η προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, πάντα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αλλά επί του μέρους του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται λεπτομερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η Αναλυτική Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Δημαρχίας 30, Νάουσα , τηλ. 2332350358, fax 2332024260),  αρμόδια  : κ. Κάρτα Μαρία.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τα έξοδα αποστολής, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο   www.naoussa.gr

ΝΑΟΥΣΑ,  23 / 4 / 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies