ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΚ0-ΠΘΒ

Νάουσα, 13 Ιανουαρίου 2014
                               Αριθμ. Πρωτ.: 743

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

Α π ό φ α σ η

   Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.
 3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού (34.210 κάτοικοι) που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το 2011.
 4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), όπως ισχύει.
 5. Τις με αριθμό 236/ΕΠ/2010, 239/ΕΠ/2010, 242/ΕΠ/2010, 2/ΕΠ/2011 και 4/ΕΠ/2011 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.
 6. Το με Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).
 8. Την με Αρ.πρωτ. 466/9-1-2014 παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Βράντση, η οποία και έγινε αποδεκτή.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 256/31-12-2012.

Αποφασίζουμε

       Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Καρυδά (Συνταξιούχο εκπαιδευτικό) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Παιδείας:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Παιδείας.
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
 4. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει το Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 6. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Πολιτιστικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Εστία Μουσών, Δημοτικό Θέατρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, Θερινά Δημ. Θέατρα, Εικαστικά Εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων κλπ.)
 7. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Αθλητικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Γήπεδα Ποδοσφαίρου, Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα κλπ.)
 8. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει το Γραφείο Τουρισμού και συνεργάζεται με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
 9. Συντονίζει και οργανώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τοπικές εορτές (π.χ. Αποκριά Νάουσας, Ολοκαύτωμα κλπ.).
 10. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών.
 11. Μεριμνά για την εκτέλεση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης
 12. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας.
 13. Συνεργάζεται με την Μ.Κ.Ο. «Ακαδημία των Πολιτών» για τη λειτουργία του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου στο Δήμο Νάουσας.
 14. Εκπροσωπεί το Δήμο σε πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές εκδηλώσεις.
 15. Συνεργάζεται με την Ακαδημαϊκή και Εκπαιδευτική Κοινότητα του Δήμου, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς και Συλλόγους για την προώθηση συνεδρίων-εκδηλώσεων στη Σχολή Αριστοτέλους
 16. Συνεργάζεται με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μίεζας, των Μακεδονικών Τάφων και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. 
 17. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου.
 18. Συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων της περιοχής για την ανάπτυξη του τουρισμού.
 19. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 20. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
 21. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 22. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 23. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 24. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).

   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην οριζόμενη Αντιδήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

 Ο Δήμαρχος Ηρωικής πόλης Νάουσας

Αναστάσιος Καραμπατζός

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies