ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
      Νάουσα, 24 Δεκεμβρίου 2013
                     Αρ.πρωτ.: 43060

Θέμα: Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμου Νάουσας για το έτος 2014.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.   4147/2013.

4) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79, της παρ. 1γ  του άρθρου 86 και της παρ. 2  του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006.

5) Τις διατάξεις της περίπτ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.

7) Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012.

8) Τη με αριθμ. 5771/27.6.2012 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2118/11.7.2012 ( τ. Β’ ), για « Καθιέρωση νυχτερινού ωραρίου λειτουργίας, καθημερινά και τις Κυριακές – αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας ».

9) Τη με αριθμ. 4461/27.6.2012 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2118/11.7.2012 ( τ. Β’ ), για « Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές – αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάουσας καθώς και της απασχόλησης κατά τις ημέρες αυτές , των υπαλλήλων του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ( για τις αρμοδιότητες αθλητισμού ) του Δήμου Νάουσας ».

10) Τη με αριθμ. 5770/27.6.2012 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο  Φ.Ε.Κ. 2123/12.7.2012 ( τ. Β’ ), για « Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας ».

11) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2014 σε συγκεκριμένα Τμήματα των Διευθύνσεων του Δήμου Νάουσας και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου  εργασίας ως εξής :  A) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (λόγω νυκτερινής αποκομιδής απορριμμάτων ), B) Τμήμα Δημοτικών Δασών  (λόγω των συνεχών αναγκών πυροπροστασίας των δημοτικών δασών –συνολικής έκτασης 78.000 στρεμμάτων), Γ) Γραφείο Ληξιαρχείου (απογευματινή τέλεση πολιτικών γάμων και δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων ), Δ) Διοικητικό Τμήμα (τήρηση πρακτικών απογευματινών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Συμβουλίων Κοινοτήτων) και Ε) Γραφείο Αθλητισμού (τέλεση αθλητικών αγώνων απογευματινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές - αργίες )

12)  Ότι η δαπάνη, που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των  43.000,00 ευρώ, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας έτους 2014 και συγκεκριμένα τους κωδικούς μισθοδοσίας Κ.Α.  10.6012, 10.6051, 10.6022, 10.6052, 15.6012 , 15.6051, 20.6012, 20.6051,           20.6022, 20.6052, 20.6042, 20.6054, 35.6012, 35.6051, 35.6022 και 35.6052, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις.  

                       Αποφασίζουμε

 Την έγκριση συνολικά 6.820  ωρών υπερωριακής εργασίας για το έτος 2014 ως εξής :

 Α) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος       

Εργασία νυκτερινή  προς συμπλήρωση , καθημερινή, Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών  από 22: 00 έως 6η πρωινή ώρα :

1) Καθημερινές : για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων , τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα (1) υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα ( 1 ) υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων και  τρεις  ( 3 ) υπαλλήλους  με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 1.060 ώρες.

2)      Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες : για ένα ( 1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων , τρεις ( 3 ) μονίμους υπαλλήλους  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα ( 1 ) υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα ( 1 ) υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων και  τρεις  ( 3 ) υπαλλήλους  με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας : 192 ώρες.

                  Κωδικοί μισθοδοσίας : 20.6012 ( μόνιμοι )   :   5.000,00 ευρώ

                                                       20.6051 ( μόνιμοι )   :   1.000,00 ευρώ

                                                       20.6022 ( Ι.Δ.Α.Χ.)  :   1.500,00 ευρώ

                                                       20.6052 ( Ι.Δ.Α.Χ.)  :      600,00 ευρώ

                                                       20.6042 ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) :   4.000,00 ευρώ

                                                       20.6054 ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) :   2.000,00 ευρώ

  Β) Τμήμα Δημοτικών Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

1) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα ( από 01/05/2014 έως 31/12/2014 ): για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Δασολόγων, ένα (1 ) υπάλληλο αορίστου χρόνου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας , ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Δασοπονίας και δύο ( 2 ) μονίμους υπαλλήλους ΔΕ Δασοφυλάκων :  800 ώρες.

 2) Εργασία Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής από     6η πρωινή έως 22:00 ώρα ( από 01/05/2014 έως 31/12/2014 )  :

για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Δασολόγων, ένα (1 ) υπάλληλο αορίστου χρόνου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας , ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Δασοπονίας και δύο ( 2 ) μονίμους υπαλλήλους ΔΕ Δασοφυλάκων :  640 ώρες.

Οι μηνιαίες ώρες δε θα υπερβαίνουν τις είκοσι ( 20 ) απογευματινές και τις δέκα έξι ( 16 ) για τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες για καθένα από τους παραπάνω εργαζομένους .

               Κωδικοί μισθοδοσίας :  35.6012 ( μόνιμοι )    :    4.000,00   ευρώ

                                                     35.6051 ( μόνιμοι )    :    1.500,00   ευρώ

                                                     35.6022 ( Ι.Δ.Α.Χ.)  :      1.000,00   ευρώ

                                                     35.6052 ( Ι.Δ.Α.Χ.)  :         400,00   ευρώ

  Γ) Γραφείο Ληξιαρχείου Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

        Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:

         Για μία ( 1 ) μόνιμη υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού της Ληξιαρχικής Περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας του Δήμου Νάουσας : 240 ώρες.

        Οι μηνιαίες ώρες δε θα υπερβαίνουν τις είκοσι ( 20 ) απογευματινές.

               Κωδικοί μισθοδοσίας :   10.6012  :  1.500,00  ευρώ

                                                      10.6051  :     200,00  ευρώ

 Δ) Διοικητικό Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 1) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:

Για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού, με τον αναπληρωτή του, που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που συνεδριάζει πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου : 240 ώρες.

Οι μηνιαίες ώρες δε θα υπερβαίνουν τις είκοσι ( 20 ) απογευματινές.

2) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:

Για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού, ένα ( 1 ) υπάλληλο αορίστου χρόνου ΤΕ Διοικητικού, πέντε ( 5 ) μονίμους υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού και ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΥΕ Κλητήρων, που τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάουσας και Κοπανού, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Επισκοπής, Μαρίνας, Αγγελοχωρίου, Ζερβοχωρίου, Ροδοχωρίου και Αρκοχωρίου του Δήμου Νάουσας, που συνεδριάζουν πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου : 1.920 ώρες.     

Οι μηνιαίες ώρες δε θα υπερβαίνουν τις είκοσι ( 20 ) απογευματινές.

                 Κωδικοί μισθοδοσίας : 10.6012 ( μόνιμοι ) :   6.500,00 ευρώ

                                                      10.6051 ( μόνιμοι ) :   1.800,00 ευρώ

                                                      10.6022 ( Ι.Δ.Α.Χ. ) :  1.000,00 ευρώ

                                                      10.6052 ( Ι.Δ.Α.Χ. ) :     400,00 ευρώ

  Ε) Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ( για τις αρμοδιότητες αθλητισμού ).

          1) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα :

           για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών, ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδηγών

           και δύο ( 2 ) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών :   : 960  ώρες

          2) Εργασία Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής από               

     6η πρωινή  έως 22:00 ώρα :

          για ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών, ένα ( 1 ) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδηγών

          και δύο ( 2 ) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών :   768 ώρες.

 Οι μηνιαίες ώρες δε θα υπερβαίνουν τις  δέκα έξι ( 16 ) για τις Κυριακές, αργίες  και εξαιρέσιμες για καθένα από τους παραπάνω εργαζομένους .

              Κωδικοί  μισθοδοσίας :   15.6012  :  9.200,00 ευρώ

                                                      15.6051  :  1.400,00 ευρώ

                  Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                 Η Απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

                

 Κοινοποίηση

1) Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος

2) Γραφείο Μισθοδοσίας

3) Γραφείο Προσωπικού

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

           

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies