ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                    

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ:2332350367, 2332350328
Fax:2332024260
e-mail:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

 Νάουσα  8/11/2013

                                                                                                  αρ. πρωτ. : 38070.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων –ποτών και αναψυκτικών για τις ανάγκες των συσσιτίων του Νομικού Προσώπου Κεντρου Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ναουσας , και  για τη λειτουργία  Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας –Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ξενοδοχείο Βερμιον ΑΕ ΟΤΑ.

Αναθέτουσα Αρχή

GR- ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 15000000-8, 15130000-8, , 03310000-5, 03200000-3, 15811000-6, 15411110-6
15982000-5,41100000-0, 15961000-2, 15930000-6, 15911000-7, 15112130-6, , 03220000-9,  15229000-9, 15860000-4, 15000000-8, 15555000-3
 Περιγραφή

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των Νομικών  Προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Τα Νομικά  Πρόσωπα δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.

Η προμήθεια τροφίμων –ποτών και αναψυκτικών  είναι συνολικού προϋπολογισμού 342.067,90 € (ανευ  ΦΠΑ) Αναλυτικά: 

Α. τροφίμων (147.300,93€   + 19.149,13 Φ.Π.Α. 13% ) €,  ΣΥΝΟΛΟ   166.450,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

Β. τροφίμων ποτών και αναψυκτικών  (173.031,08 € +  22.494,01 , 13% Φ.Π.Α) +   (21.735,89   +   4.999,24 €  ΦΠΑ 23%), ΣΥΝΟΛΟ   222.260,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας –Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ξενοδοχείο Βέρμιον  ΑΕ  ΟΤΑ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των τροφίμων, είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται,    ενώ για την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας –Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ξενοδοχείο Βέρμιον  ΑΕ ΟΤΑ, μπορεί να συμμετέχει είτε  για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών  , όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης . Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2013 και τους αντίστοιχους  του 2014 .

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες , στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή της πρώτης ποιότητας λιανικής πώλησης του είδους  την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης  του τμήματος Εμπορίου,  στα είδη : 1) κρεοπωλείου-κοτόπουλων,    2) ιχθυοπωλείου,

3) oπωροπωλείου ,  4) ελαιολάδου

Ενώ στα είδη : 1) παντοπωλείου, 2) αρτοποιείου 3) ζαχαροπλαστικής – παγωτών 4) ποτών και αναψυκτικών

5) είδη καφεπωλείου  , 6) ξηρών καρπών, 7) τροφίμων – κατεψυγμένων,  το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  συνολικά  χαμηλότερη τιμή  όπως περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς.

Χρονοδιάγραμμα

Η υπογραφή της σύμβασης θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους από τον εκάστοτε φορέα  .Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί  από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

α) Διακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός       και

δ) Έντυπα οικονομικής προσφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης   από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   (αρ.32, Π.Δ.60/2007).

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16 Δεκεμβρίου   2013 ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, στον 2ο όροφο του  δημοτικού  καταστήματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ αρ. 30, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 11.00 μ.μ. και ώρα λήξης την 12.00 μ.μ.,

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα και κατατίθενται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,      Τ.Κ. 59 200               με την ένδειξη :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  ( το ύψος των εγγυητικών επιστολών αναφέρεται αναλυτικά στο 14ο άρθρο  της αναλυτικής διακήρυξης) και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 31-10-2013

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 8/11/2013

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

                                                                     

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                   ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies