ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                      

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ:2332350367, 2332350328
Fax:2332024260
Νάουσα 5/8/2013
Αρ.πρωτ.: 25009

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη  αμόλυβδη, βενζίνη σούπερ πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων .   

Αναθέτουσα Αρχή

GR- ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 09132100 ,09132200 , 09134200 , 09135100 , 09211100 , 09211400 , 09211600 , 24951000 , 29451310 , 24961000,24951300,09211650,09211100
 Περιγραφή

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ. 4.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ. 6.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ _ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ».Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο μηχανοστάσιο του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων από τον προμηθευτή.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών είναι συνολικού προϋπολογισμού 985.544,78 € άνευ ΦΠΑ +  23%, Φ.Π.Α. : 226.675,29 €,  ΣΥΝΟΛΟ 1.212,220,07 €

Αναλυτικά: 

1. τα καύσιμα θέρμανσης  (674.242,02 €   άνευ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 155.075,65 €,  ΣΥΝΟΛΟ   829.317,67 €

2. τα καύσιμα κίνησης 291,463,47 € άνευ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α. 67,036,60 €, ΣΥΝΟΛΟ 358.500,07 €

3.για τα λιπαντικά και 19.839,29  € άνευ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  4.563,04  €, ΣΥΝΟΛΟ 24.402,33 €)

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης . Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2013 και τους αντίστοιχους  του 2014 .

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών.

Χρονοδιάγραμμα

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

α) Διακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός       και

δ) Έντυπα οικονομικής προσφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   (αρ.32, Π.Δ.60/2007).

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 Σεπτεμβρίου  2013 ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, στον 2ο όροφο του  δημοτικού  καταστήματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ αρ. 30, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 11.00 μ.μ. και ώρα λήξης την 12.00 μ.μ.,

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα και κατατίθενται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,      Τ.Κ. 59 200               με την ένδειξη :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  ( το ύψος των εγγυητικών επιστολών αναφέρεται αναλυτικά στο 1ο άρθρο  της αναλυτικής διακήρυξης)και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 26-7-2013

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 5-8-2013

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

                                                                     

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                    ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies