ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2,3 & 4)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30
Τ.Κ. 59200
Τηλ. 23323 50300
Φαξ 23320 24260
 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2013

ΝΑΟΥΣΑ, 2/7/2013

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.2020579

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4)».

 

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη" Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ"» (Ε.Σ.Π.Α.), που συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό ταμείο Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεικής Ανάπτυξης), με κριτήριο κατακύρωσης την  Χαμηλότερη Τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της με αριθμό 11389/93 Απ.Υπ.Εσ. «ΕΚΠΟΤΑ» και των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που είναι αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4)».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στη Νάουσα την 3 του μηνός Σεπτεμβρίου   του έτους 2013 ημέρα  Τρίτη   και από ώρα 9οο π.μ   έως 10οο μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου. Εξαίρεση σε αυτό είναι τα «πακέτα» ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ και ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή  περισσότερα «υποπακέτα» του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του και εδώ όμως για το σύνολο των ειδών του κάθε «υποπακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι η συνολική χαμηλότερη τιμή για το καθένα από τα «υποπακέτα» του «πακέτου» ξεχωριστά. Οι προσφορές ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (με πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4)».

Αντικείμενο προμήθειας : Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τριών (3) «πακέτων» (ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ με δύο (2) υποπακέτα (Α1:Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου και λοιπός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και Α2: Συσκευές Ήχου και Εικόνας), ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ με επτά (7) υποπακέτα (Β1: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής,  Β2: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτικής, Β3: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου κοσμήματος, Β4: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας, Β5: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου βιτρώ,  Β6: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός εργαστηρίου ψηφιδωτού και Β7: Ειδικός επαγγελματικός εξοπλισμός αναψυκτηρίου)  και ΠΑΚΕΤΟ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ), τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι : τριακόσιες είκοσι μία  χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (321.401,10 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή σχήματα νομικών -φυσικών προσώπων όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το κάθε «πακέτο» που υποβάλουν προσφορά, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό, με ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού του «πακέτου» που υποβάλουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε’ (1). Όταν η προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, πάντα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αλλά επί του μέρους του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται λεπτομερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η Αναλυτική Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Δημαρχίας 30, Νάουσα , τηλ. 2332350358, fax 2332024260),  αρμόδια  : κ. Κάρτα Μαρία

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  2 - 7- 2013

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη, που ανέρχεται σε 15,00 € καθώς και τα έξοδα αποστολής, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο   www.naoussa.gr

 

 

ΝΑΟΥΣΑ, 2 / 7 / 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies