ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3)».

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα, 11-6-2013

Αριθ.Πρωτοκ.: 17071

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ   ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

(Υποέργα 2 & 3)»

 Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη" Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ"» (Ε.Σ.Π.Α.), που συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό ταμείο Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεικής Ανάπτυξης), με κριτήριο κατακύρωσης την  Χαμηλότερη Τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της με αριθμό 11389/93 Απ.Υπ.Εσ. «ΕΚΠΟΤΑ» και των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που είναι αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3)».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στη Νάουσα την 30η του μηνός  Ιουλίου   του έτους 2013 ημέρα  Τρίτη και από ώρα 9.00  π.μ   έως 10.00 μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστά προσφορά για κάθε πακέτο ή υποπακέτο από τα προσφερόμενα είδη (ξεχωριστά για το ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ξεχωριστά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ξεχωριστά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ),  για ένα ή περισσότερα «πακέτα» ή υποπακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου» ή υποπακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ της Αναλυτικής Διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» ή υποπακέτου  επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου» ή υποπακέτου.

Οι προσφορές ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (με πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3)».

Αντικείμενο προμήθειας : Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) «πακέτων» Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΙΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Το ΠΑΚΕΤΟ Β περιλαμβάνει δύο Υποπακέτα ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β1:  Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου και λοιπός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ  Β2: Συσκευές Ήχου και Εικόνας) τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι : Διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (204.436,77 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα αυτών ενώσεις ή κοινοπραξίες που έχουν έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ως εξής:

α) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων του διαγωνισμού το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι  δέκα χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (10. 221,84 €).

β) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να καταθέσει προσφορά για το ΠΑΚΕΤΟ Α το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του πακέτου Α ήτοι  τέσσερεις χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (4.029,75 €).

γ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να καταθέσει προσφορά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β1 το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του υποπακέτου Β1 ήτοι  χίλια εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.118,94) €.

δ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να καταθέσει προσφορά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β2 το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του υποπακέτου Β2 ήτοι πέντε χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (5.073,14) €.

Το περιεχόμενο των υπό προμήθεια ειδών αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφέρει συνδυασμό των ανωτέρω  πακέτων η εγγύηση συμμετοχής θα είναι το άθροισμα αυτών εγγυήσεων των προσφερομένων ειδών.  Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται λεπτομερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η Αναλυτική Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Δημαρχίας 30, Νάουσα, (τηλ. 2332350358, fax 2332024260,  αρμόδια  : Κάρτα Μαρία) μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς με FAX στον αριθμό που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο και αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις     6-6- 2013.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη, που ανέρχεται σε 15,00 € καθώς και τα έξοδα αποστολής, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο   www.naoussa.gr

  ΝΑΟΥΣΑ,   11/6/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ


Επισυνάπτονται τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης


Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies