ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΚ0-Ο6Σ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα, 6 Ιουνίου 2013

                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 16458

 

 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»

Απόφαση

   Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.
 3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού (34.210 κάτοικοι) που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το 2011.
 4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), όπως ισχύει.
 5. Τις με αριθμό 236/ΕΠ/2010, 239/ΕΠ/2010, 242/ΕΠ/2010, 2/ΕΠ/2011 και 4/ΕΠ/2011 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.
 6. Το με Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 256/31-12-2012.

Αποφασίζουμε

 Α) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, του Ευσταθίου (Συνταξιούχο) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Δημοτικής Τάξης:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη φύλαξη, διατήρηση, ανανέωση των δημοτικών δασών και την αξιοποίηση του δασικού πλούτου.
 3. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες πρασίνου, συντήρησης, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού, αναπλάσεων κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λ.π. στο Δήμο Νάουσας.
 4. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας και του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων, των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τη μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων και τα προγράμματα ανακύκλωσης, χουμοποίησης, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια για τη μείωση των απορριμμάτων.
 5. Προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών των σχολείων στους τομείς περιβάλλοντος και ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 6. Συντονίζει τις περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου, τις εθελοντικές ομάδες, τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά και άλλες ημέρες του χρόνου.  
 7. Συντονίζει και Οργανώνει την Ετήσια Ανθοκομική Έκθεσης Νάουσας.
 8. Συνεργάζεται και υποστηρίζει ενεργά τη λειτουργία και τις δράσεις του Κ.Π.Ε. Νάουσας.
 9. Προωθεί ενέργειες και πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με τους υπερκείμενους φορείς (Π.Ε. Ημαθίας, Περ. Κεντρ. Μακεδονίας) για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρύπανσης της Τάφρου 66.  
 10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας δηλαδή τους χώρους στάθμευσης, τα συγκοινωνιακά θέματα, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σήμανση στο Δήμο Νάουσας.
 11. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 12. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 13. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης).
 14. Εισηγείται θέματα αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 15. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 17. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 18. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 19. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

 Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies