ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                      Νάουσα  30/05/2013
                                                                                  αρ.πρωτ: 15537

                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Νάουσας,   προϋπολογισμού 24.204,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η ΙΟΥΝΙΟΥ  2013,   ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ. , ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ

Τ.Κ. 59 200

       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.           Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 5% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.211,00, € για συνολική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 των προς προμήθεια ειδών), 193,00 € για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 1),      923,00 €,  για προσφορά για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ 2) και 95,00 € για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ 3).

Η παρούσα περίληψη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και των τριών Δ.Ε. του Δ. Νάουσας, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ε. στη Βέροια. Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας περίληψης, θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος


Ο Δήμαρχος

 Καραμπατζός Αναστάσιος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies