Δ.Ε.Υ.Α.Ν.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/EK

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ- Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Νάουσα, 3/4/2013
Αρ.Πρωτ.: 524

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/EK

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), Οδός Σφαγείων, Τ.Κ.: 59200, Νάουσα, GR, τηλ.: 2332025266, fax: 2332022620, Πληροφορίες: N.Γαλανός

2. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτή

Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών ταξινόμησης CPC: Υπηρεσίες Μηχανικού (CPC 867), για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και έργων ΠΜ στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Κ. Στενημάχου Δήμου Νάουσας» με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας, προϋπολογισμού 103.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

3. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:

Το έργο περιλαμβάνει: α) την κατασκευή του εξωτερικού αποχετευτικού αγωγού, που θα συγκεντρώνει τα λύματα του οικισμού Στενημάχου του Δήμου Νάουσας και θα τα μεταφέρει στο χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), καθώς και β) την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων ΠΜ στο οικόπεδο όπου θα εγκατασταθεί  η compact – προκατασκευασμένη Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων.

4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Τ.Κ. Στενημάχου Δήμου Νάουσας

5. α) Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ι) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ της ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ, εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1, Α2 και 1η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

ιι) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του αρ. 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργ. Επ. θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

β) Νομοθετικές διατάξεις: Ν. 3669/08 ΚΔΕ, Ν. 3886/2010, Ν. 1642/86, Ν. 2166/93.

6. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Δέκα (10) μήνες.

9. Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με την καταβολή 20 € μέχρι και την 17/4/2013, με προσκόμιση πτυχίου ΜΕΕΠ για τις ημεδαπές επιχειρήσεις, καθώς και εξουσιοδότηση παραλαβής των τευχών.

10. α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τρίτη 23/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: βλ. παρ. 1. γ) Γλώσσα: Ελληνική. δ)  Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος έταιρος Εργ. Επ. που έχει τη μορφή ΟΕ ή ΕΕ, ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση ΕΠΕ και εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ. Σε περίπτωση κοιν/ξιας, ο κοινός εκπρόσωπος (διορισμένος με συμβ/κο πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ. Επ.

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 2% συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ήτοι 1.647,30 €, με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των έξι μηνών (6) μηνών.

13. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-13 (κωδ. πράξης 2011 ΕΠ0880012) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΕΥΑΝ.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο μέχρι 1.500,00 ευρώ.

Για τη ΔΕΥΑ Νάουσας

Βασιλείου Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies