ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: " ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 ΑΔΑ:ΒΕΦΣΩΚ0-ΤΩ6 

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                   

Νάουσα, 10 Ιανουαρίου 2013

                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 771

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»

 

Απόφαση

 

   Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.
 3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού (34.210 κάτοικοι) που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το 2011.
 4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), όπως ισχύει.
 5. Τις με αριθμό 236/ΕΠ/2010, 239/ΕΠ/2010, 242/ΕΠ/2010, 2/ΕΠ/2011 και 4/ΕΠ/2011 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.
 6. Το με Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 256/31-12-2012.

  Αποφασίζουμε

 Α) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ηλία, (Δημόσιο Υπάλληλο-εκπαιδευτικό) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διέθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:

 

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου.
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Μεριμνά για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημ. Ενότητας Νάουσας
 5. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 6. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων.
 7. Ελέγχει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς και των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 8. Εποπτεύει και ελέγχει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της Δημοτικής Περιουσίας.
 9. Ελέγχει τη διενέργεια όλων των εισπράξεων, την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών, σε συνεργασία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γραφείο Ημαθίας).
 10. Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις Προμήθειες λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 11. Ελέγχει και προσυπογράφει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμών και εισπράξεων των ιδίων υπηρεσιών, των οποίων ο τελικός έλεγχος και η υπογραφή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.
 12. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).
 13. Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου.
 14. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 15. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 17. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 18. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 19. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

 

Β) Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο Νάουσας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μαραντίδη (Συνταξιούχο Δημόσιο Υπάλληλο) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 4. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των μελετών, τεχνικών έργων ή προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει την έγκριση, εφαρμογή και τροποποίηση των Σχεδίων Πόλεως στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου.
 6. Εποπτεύει και ελέγχει την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου.
 7. Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο εφαρμογής τους, τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κ.λ.π.
 8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική  υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 9. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδόμων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ.).
 10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.
 11. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει, έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 12. Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Δήμο.
 13. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση μελετών και αναπτυξιακών προτάσεων του Δήμου.
 14. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).
 15. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 16. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 17. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 18. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 19. Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τα θέματα προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
 20. Εποπτεύει, ελέγχει την καλή οργάνωση των Αποθηκών υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (εκτός του Συνεργείου Οχημάτων).
 21. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 22. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

 

Γ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παύλο Αδαμίδη (Αγρότη) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Καθ΄ ύλην:

 

 1. Ελέγχει, εποπτεύει και οργανώνει το Γραφείο Κίνησης και το Στόλο Οχημάτων (αγροτική οδοποιία) του Δήμου Νάουσας.
 2. Εποπτεύει το Γραφείο Συντήρησης-Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Νάουσας και τις αντίστοιχες αποθήκες υλικών, εργαλείων και ανταλλακτικών. 
 3. Εποπτεύει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών (αποχιονισμός, πυροπροστασία κλπ.) του Δήμου Νάουσας
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το σύνολο του ενιαίου Δήμου Νάουσας, εκτός του τομέα εποπτείας των Τ.Ο.Ε.Β.
 5. Εποπτεύει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Λαϊκές Αγορές, περίπτερα κλπ.).
 6. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

 Κατά τόπο για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας:

 

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Οικονομικών θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 5. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Αντιδημάρχους.
 6. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 7. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 8. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων (τοπικής αρμοδιότητάς του) και της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού, καθώς και με όλους τους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (υλικής αρμοδιότητάς του) για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 9. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που υπηρετεί αποκεντρωμένα στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 10. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 11. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 12. Τελεί πολιτικούς γάμους στην τοπική του αρμοδιότητα (Ανθέμια, Ειρηνούπολη).
 13.  Εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
 14. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

  

 Δ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θωμά Βράντση (Δημόσιο Υπάλληλο-Εκπαιδευτικό) για το διάστημα έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Παιδείας:

 

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Παιδείας.
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 4. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει το Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέα Γενιάς.
 6. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Πολιτιστικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Εστία Μουσών, Δημοτικό Θέατρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, Θερινά Δημ. Θέατρα, Εικαστικά Εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων κλπ.)
 7. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Αθλητικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Γήπεδα Ποδοσφαίρου, Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα κλπ.)
 8. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει το Γραφείο Τουρισμού και συνεργάζεται με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
 9. Συντονίζει και οργανώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τοπικές εορτές (π.χ. Αποκριά Νάουσας, Ολοκαύτωμα κλπ.).
 10. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών.
 11. Μεριμνά για την εκτέλεση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης
 12. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας.
 13. Συνεργάζεται με την Μ.Κ.Ο. «Ακαδημία των Πολιτών» για τη λειτουργία του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου στο Δήμο Νάουσας.
 14. Εκπροσωπεί το Δήμο σε πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές εκδηλώσεις.
 15. Συνεργάζεται με την Ακαδημαϊκή και Εκπαιδευτική Κοινότητα του Δήμου, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας) και με το Α.Π.Θ. για την προώθηση συνεδρίων-εκδηλώσεων στη Σχολή Αριστοτέλους
 16. Συνεργάζεται με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μίεζας, των Μακεδονικών Τάφων και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. 
 17. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου
 18. Συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων της περιοχής για την ανάπτυξη του τουρισμού.
 19. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 20. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 21. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 22. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 23. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 24. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).

 

Ε) Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Ηλίας εκπροσωπεί τον Δήμο και αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies