ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΜΙΚΟ-ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ:2332350367, 2332350328
Fax:2332024260
e-mail:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
 

Νάουσα, 31/10/2012

Αρ.πρωτ.: 33154

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες    των εγκαταστάσεων της πρώην ΚΕ.ΠΑ.Π

  Περιγραφή

      Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της πρώην ΚΕΠΑΠ του Δήμου  Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.

 

Η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης  είναι συνολικού προϋπολογισμού 85.365,85 €(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  19.634,15€ (Φ.Π.Α. 23%),  σύνολο  105.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 15.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  και φωτισμό»  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012.

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι ετήσια, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία  υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Διάθεση των εγγράφων  στοιχείων του διαγωνισμού

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

α) Διακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός       και

δ) Έντυπα οικονομικής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   .

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26 Noεμβρίου  2012 ημέρα Δευτέρα  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, στον 2ο όροφο του  δημοτικού  καταστήματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας  αρ. 30, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 10:00 μ.μ. και ώρα λήξης την 10.30  μ.μ.,

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα και κατατίθενται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,      Τ.Κ. 59 200               με την ένδειξη :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Νάουσας  Δημαρχίας  30 ,Νάουσα  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Νοεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 μ.μ.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00 ευρώ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                    ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού:

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies