ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.201/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανήλθε σε 2843 για 684 θέσεις εργασίας,  εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 571 θέσεις.

Ειδικά για το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ήταν 232 εκ των οποίων - σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε σήμερα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - καλύπτονται οι 178 θέσεις.

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι οι εξής:

1.      Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη  προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας (κωδικούς)  που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό και η μοριοδότηση τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον  κύριο πίνακα κατάταξης.

2.      Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ.

3.      Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.

4.      Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης:

1.      Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0) μόρια ως προς την κατάσταση ανεργίας Γ.1. Εξαιρούνται όσοι εντάσσονται στην κατηγορία β. νέος άνεργος, και μοριοδοτούνται με 25 μόρια.

2.      Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακή κατάσταση – μονογονεϊκή οικογένεια» Γ.2. α, επισημαίνουμε ότι  μονογονέας είναι εκείνος που ασκεί στην πράξη και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων τέκνων. Όσοι ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους μοριοδοτούνται με μηδέν (0) μόρια στο κριτήριο της μονογονεϊκής οικογένειας.

3.      Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδημα» Γ.3. χρειαζόταν εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως και 31/12/2009. Όσοι εκ παραδρομής κατέθεσαν το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011 (ή δεν κατέθεσαν καθόλου)  μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0) μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδημα από 22.000,01 και άνω.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδημα» Γ.3.,  σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2010, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, χρειαζόταν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που δεν ήταν θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, μοριοδοτήθηκε με μηδέν (0) μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης έχει ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδημα από 22.000,01 και άνω.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Πέμπτη 6/09/2012 έως και τη  Δευτέρα 10/09/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 14η/9/1012, να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας ή να  αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(για την ΠΕ Ημαθίας)

Σ. Πέτρουλα 5, 59100 Βέροια

(Υπ’ όψιν: κας Σ. Μπαρμπαρούση)

τα ακόλουθα:

1. το έντυπο αποδοχής θέσης  με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας   (Υπόδειγμα 1),

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εργάζονται, δε συμμετέχουν σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ (Υπόδειγμα 2), καθώς και

3. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.)

Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο επιλαχών, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασής του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια  να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (τηλ. 23310-24424 και 23310-71890).

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία με τους αναλυτικούς πίνακες των αποτελεσμάτων και όλα τα σχετικά έντυπα.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies