ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα, 9/7/2012
Αρ.Πρωτ.: 19189

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

 

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού προγράμματος "Μακεδονία - Θράκη" Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ"» (Ε.Σ.Π.Α.), που συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό ταμείο Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεικής Ανάπτυξης), με κριτήριο κατακύρωσης την  Χαμηλότερη Τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της με αριθμό 11389/93 Απ.Υπ.Εσ. «ΕΚΠΟΤΑ» και των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που είναι αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στη Νάουσα την 28η του μηνός Αυγούστου  του έτους 2012 ημέρα  Τρίτη και από ώρα 9οο π.μ   έως 10οο μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε  «πακέτου. Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο Ια: Λοιπός Εξοπλισμός» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. Κριτήριο κατακύρωσης, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι η χαμηλότερη τιμή για το καθένα από τα είδη του «πακέτου» ξεχωριστά και ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (με πρωτόκολλο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ».

Αντικείμενο προμήθειας : Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ΕΝΤΕΚΑ (11) «ΠΑΚΕΤΩΝ» (Α:Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Β:Διαδραστικοί Πίνακες, Γ:Έπιπλα, Δ:Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας, Ε:Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής ΣΤ:Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, Ζ:Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής, Η:Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, Θ: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Ι: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, Ια:Λοιπός Εξοπλισμός) τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής Διακήρυξης

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι : Διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (256.847,99 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή σχήματα νομικών -φυσικών προσώπων όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το κάθε «πακέτο» που υποβάλουν προσφορά, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα αυτό, με ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού του «πακέτου» που υποβάλουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε’ (1). Όταν η προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, πάντα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αλλά επί του μέρους του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται λεπτομερώς στη αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η Αναλυτική Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από τον Δήμο Νάουσας Γραφείο Προμηθειών (Δημαρχίας 30, Νάουσα, κεντρικό κτίριο) (τηλ. 2332350350, fax 2332024260,  αρμόδιοι  : Νίκου Δήμητρα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  06 - 07 - 2012

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη, που ανέρχεται σε 15,00 καθώς και τα έξοδα αποστολής, ενώ διατίθεται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο   www.naoussa.gr

 

ΝΑΟΥΣΑ,   09 / 07 / 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΑ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

 

Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στον λοιπό εξοπλισμό αναγράφουμε το σύνολο των τεμαχίων του κάθε είδους.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies