ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/EK

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) Οδός Σφαγείων, Τ.Κ.: 59200, Νάουσα, GR, τηλ.: 2332025266, fax: 2332022620, Πληροφορίες: Γαλανός Νικόλαος

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1. Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ΚΑΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

II.2. Περιγραφή της σύμβασης: Θα εκπονηθούν: α) Η οριστική μελέτη των Κεντρικών εξωτερικών Αποχετευτικών Αγωγών (ΚΑΑ) μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου μέχρι την ΕΕΛ. β) Η προμελέτη της ΕΕΛ. γ) Η οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης για μια περιοχή έκτασης 50 στρεμμάτων και μήκους αγωγών 1 km, στον οικισμό Επισκοπής. δ) Η οριστική μελέτη ενός αντλιοστασίου για τη μεταφορά των λυμάτων Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου στην ΕΕΛ. ε) Οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, περιβαλλοντική, στατική, γεωτεχνική). στ) Τα απαιτούμενα τεύχη δημοπράτησης. ζ) Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ΙΙ.1.3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική: 307.813,07 € (χωρίς ΦΠΑ) και ανά Κατηγορία Μελέτης:

151.394,03 € για μελέτη κατηγορίας 13

36.525,02 € για μελέτη κατηγορίας 9

5.831,82 € για μελέτη κατηγορίας 18

11.446,27 € για μελέτη κατηγορίας 8

37.034,17 € για μελέτη κατηγορίας 27

20.591,27 € για μελέτη κατηγορίας 21

18.601,94 € για μελέτη κατηγορίας 16

22.513,96 € για σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

3.874,58 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

ΙΙ.1.4. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Οκτώ (8) μήνες

Τμήμα ΙΙΙ.1: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ.1.1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 6.156,26 ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 15.390,65 ευρώ.

ΙΙΙ.1.2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής-Εθνικοί Πόροι, Μέτρο 2) με αριθμ. εναρ. 2011ΣΕ07580112 της ΣΑΕ 1758 μέχρι το ποσό των 267.745,89 € και με ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΝ μέχρι το ποσό των 40.067,18 €. Ο ΦΠΑ 70.797,01 € βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τη ΔΕΥΑΝ. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.

ΙΙΙ.1.3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

ΙΙΙ.1.4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005.

Τμήμα ΙΙΙ.2:

ΙΙΙ.2.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό των διαγωνιζόμενων.

ΙΙΙ.2.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων:

στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε

στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε

στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων Β

στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξεων Γ

στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β ή Γ

στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων A ή Β

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α

β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή

γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/17 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12 ετούς εμπειρίας, 

για την κατηγορία μελέτης 9,   1 τουλάχιστον στέλεχος 12 ετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 8,   1 τουλάχιστον στέλεχος 12 ετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας.

ΙΙΙ.2.3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.  Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV.1: Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (35%) 2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης  (40%) 3. Οικονομική προσφορά (25%).

ΤΜΗΜΑ IV.2: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής

IV.2.1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 24/4/2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

IV.2.2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ.. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

IV.2.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην ΔΕΥΑ Νάουσας, ασύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.8 της διακήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: 7-3-2012.

 

 

Νάουσα, 7-3-2012

Για τη ΔΕΥΑ Νάουσας

 Παπαδόπουλος Κων/νος

Πρόεδρος Δ.Σ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies