Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

             

        Νάουσα, 5 Ιανουαρίου 2012

                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 353

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»

 

Απόφαση

   Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.
 3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα στις 17 Μαρτίου 2001, καθώς και την Απόφαση με Αρ. Πρ. 45892/ 11-8-2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από την οποία προκύπτει ότι ο πραγματικός πληθυσμός του νέου Δήμου Νάουσας, ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα έναν (34.441) κατοίκους.
 4. Τις με αριθμό 236/67/2010, 239/ΕΠ/2010 και 242/ΕΠ/2010 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.
 5. Το με Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).
 7. Τις με αρ.πρωτ. 148 και 149/3-1-2012 παραιτήσεις των Αντιδημάρχων κ. Καρυδά Μαρίας και κ. Αδαμίδη Παύλου, αντίστοιχα.

Αποφασίζουμε

Α) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μαραντίδη, για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
 4. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των μελετών, τεχνικών έργων ή προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει την έγκριση, εφαρμογή και τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως.
 6. Εποπτεύει και ελέγχει την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου.
 7. Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο εφαρμογής τους, τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κ.λ.π.
 8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική  υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 9. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδόμων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ.).
 10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.
 11. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει, έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 12. Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Δήμο.
 13. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση μελετών και αναπτυξιακών προτάσεων του Δήμου.
 14. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).
 15. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 16. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 17. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 18. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 19. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 20. Τελεί πολιτικούς γάμους. 

Β) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Λογδανίδη για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Οικονομικών θεμάτων.
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων.
 5. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου συντηρήσεων υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 7. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας στη χωρική ενότητα Ανθεμίων.
 8. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 9. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 10. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 11. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 12. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που υπηρετεί αποκεντρωμένα στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 13. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 14. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 15. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 16. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 17. Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.

Καθ΄ ύλην:

 1. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το σύνολο του ενιαίου Δήμου Νάουσας.

Γ) 1. Ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Βαδόλας εκπροσωπεί τον Δήμο και αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

    2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.πρωτ. 302/5-1-2011 απόφαση Δημάρχου.

   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies