ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η προσαρμογή του Δήμου Νάουσας στις αλλαγές που προβλέπει η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη». Η διαδικασία προσαρμογής τυπικά ξεκίνησε με την ορκωμοσία του Δημάρχου, των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, τις δημαιρεσίες για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την Απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων, συνεχίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, έχει δώσει σαφείς εντολές και οδηγίες στους συνεργάτες του και στα στελέχη του Δήμου, να προχωρήσουν τις σχετικές διαδικασίες σε όλους τους τομείς, τηρώντας απαρέγκλιτα το σφικτό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το Υπουργείο μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Με επικεφαλής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ιτσκάρα, Καρυδά, Βαδόλα, Αδαμίδη, Βασιλείου, τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου κ. Αδαμίδη, τον Νομικό Σύμβουλο κ. Κωστή Ταξιάρχη και τα υπερεσιακά στελέχη την κ. Κουλτζή Β. -Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπετζούρα Γ. Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τους Προϊσταμένους κ.κ. Νίκα, Κόφκελη, Χαριζόπουλο, Αλιτσανίδη, Φωστηρόπουλο και τα στελέχη κα. Χασιούρα, έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες και αποφάσεις για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του προσωπικού, προσαρμοσμένες στα δεδομένα του διευρυμένου Δήμου και στις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο Δήμο, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα για την προσαρμογή του Δήμου στη διοικητική μεταρρύθμιση του Προγράμματος «Καλλικράτης» έχουν γίνει τα εξής:

α) Στον τομέα της Συγκρότησης Οργάνων και Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων:

1) Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, 2) Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, 3) Εκλογή Προεδρείων Δημοτικών Κοινοτήτων, 4) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας ζωής, 5) Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, 6) Έναρξη λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, 7) Σύσταση τεσσάρων Επιτροπών (Οικονομικών, Διοικητικών, Νομικών, Τεχνικών ζητημάτων) για την παρακολούθηση της ομαλής προσαρμογής στην διοικητική μεταρρύθμιση.

β) Στον τομέα  της Οργάνωσης και Λειτουργίας:

 1. Επιτυχής μετάπτωση των τριών πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων των τριών παλαιών Δήμων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του νέου Δήμου.
 2. Έναρξη κεντρικού Πρωτοκόλλου του νέου Δήμου
 3. Συνένωση των βάσεων δεδομένων των δημοτολογίων και του μητρώου αρρένων και ενιαία επαναρίθμηση.
 4. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού.
 5. Καθορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
 6. Τοποθέτηση προσωπικού ειδικών θέσεων.
 7. Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και διάθεση εξοπλισμένου χώρου για τις συνεδριάσεις των συμβουλίων.
 8. Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των δημοτικών παρατάξεων καθώς και διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου.
 9. Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης του γραφείου αλλοδαπών και ορισμός κεντρικού σημείου επαφής
 10. Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης του γραφείου ληξιαρχείου
 11. Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης της Ταμειακής υπηρεσίας (Ταμίας, διαχειριστές, εισπράκτορες)
 12. Ορισμός στελεχών και πιστοποίησή τους για την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών, στοιχείων, αριθμοδεικτών και την αποστολή μηνιαίων καταστάσεων στο ΥΠΕΣΑΗΔ
 13. Ορισμός στελεχών και πιστοποίησή τους για την 2η φάση του έργου της απογραφής μισθοδοτούμενων από το ελληνικό δημόσιο.
 14. Έναρξη διαδικασιών για την μεταφορά των καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο παιδείας στον Δήμο.
 15. Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση από τα υπηρεσιακά στελέχη.
 16. Σύσταση μικτής επιτροπής στελεχών της Περιφέρειας και του Δήμου Νάουσας για την παράδοση- παραλαβή των αρχείων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της παλαιάς Νομαρχίας που περιέρχονται στον Δήμο.
 17. Μέριμνα για την στέγαση των μεταφερόμενων υπηρεσιών από την πρώην Ν.Α. Ημαθίας.
 18. Δημιουργία φακέλων υπαλλήλων που εθελοντικά μετατάχθηκαν από την Ν.Α. Ημαθίας.
 19. Έγγραφο προς τον Δήμο Βέροιας για παροχή διοικητικής υποστήριξης για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στον Δήμο Νάουσας.
 20. Σύσταση Επιτροπής Απογραφής περιουσιακών στοιχείων, διαθεσίμων και υποχρεώσεων των τριών Ενοτήτων και έναρξη λειτουργίας της με συγκέντρωση στοιχείων (ολοκλήρωση απογραφής έως 28/02/2011).
 21. Έκδοση νέου Α.Φ.Μ. του Δήμου Νάουσας
 22. Σύνταξη και ψήφιση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2011 του ενιαίου Δήμου (δωδεκατημόρια των προϋπολογισμών των τριών παλαιών δήμων).
 23. Έναρξη εργασιών για την σύνταξη του νέου Προϋπολογισμού 2011 (μέχρι τέλος Μαρτίου 2011).
 24. Έναρξη διαδικασιών των οικονομικών υπηρεσιών των τριών δήμων για τις εργασίες κλεισίματος του οικονομικού έτους 2010 καθώς και την κατάρτιση του ισολογισμού.
 25. Πρόσκληση ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2010.
 26. Πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής χρηματικών διαθεσίμων, κλπ των τριών δήμων.
 27. Προμήθεια σφραγίδων του Δήμου.
 28. Φάση ανάρτησης πινακίδων στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων με την ονομασία του νέου Δήμου.
 29. Ολοκλήρωση των εργασιών για την προσαρμογή της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.
 30. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
 31. Συνέχιση των Κοινωνικών Προγραμμάτων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Νάουσας, Ανθεμίων, Ειρηνούπολης).
 32. Απόσυρση αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.
 33. Μεταφορά των οχημάτων- μηχανημάτων του παλαιού δήμου Ανθεμίων στον όρχο του δήμου και έναρξη συντήρησης ΟΛΩΝ των οχημάτων (Ανθεμίων & Ειρηνούπολης) και τακτοποίησή τους (ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ κλπ).

 

Επίσης, τη Δευτέρα (24/1) έγινε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδρίων του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους, με θέμα τις αρμοδιότητες των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων και ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, τη στελέχωση και διοικητική υποστήριξη των κοινοτήτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιτσκάρα, Καρυδά, Βαδόλας, Αδαμίδης, Βασιλείου, ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Αδαμίδης, όλοι οι Πρόεδροι και πολλά μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων.

 

Στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (31/1) θα ληφθούν αποφάσεις για τη συγκρότηση των νέων οργάνων που προβλέπει ο «Καλλικράτης», όπως τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, τις υπηρεσιακές Επιτροπές κ.ά. Σχετικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Σχολικών Επιτροπών και τη σύσταση νέων όπως καθορίζονται στο Ν.3852/2010 καθώς και άλλα οργανωτικά ζητήματα, αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να  προχωρήσουν οι ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή και να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο.     

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies