ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

             

Νάουσα, 5 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 302

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»

 

                                                                  Απόφαση

   Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.
 3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα στις 17 Μαρτίου 2001, καθώς και την Απόφαση με Αρ. Πρ. 45892/ 11-8-2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από την οποία προκύπτει ότι ο πραγματικός πληθυσμός του νέου Δήμου Νάουσας, ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα έναν (34.441) κατοίκους.
 4. Τις με αριθμό 236/67/2010, 239/ΕΠ/2010 και 242/ΕΠ/2010 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.
 5. Το με Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ Β΄ 923 /20-5-08).

            Αποφασίζουμε

Α) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας και Κ.Ε.Π.:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. του Δήμου.
 2.  Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Νάουσας (Κ.Ε.Π.).
 4. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας δηλαδή τους χώρους στάθμευσης, τα συγκοινωνιακά θέματα, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σήμανση στο Δήμο Νάουσας.
 5. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
 6. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς.
 7. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό και την είσπραξη φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων.
 8. Εποπτεύει και ελέγχει την έκδοση των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικροπωλητών, κυλικείων, καντινών, περιπτέρων, σύσταση διαφήμισης, χρήσης πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοπανού και Νάουσας.
 9. Ελέγχει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 10. Εποπτεύει και ελέγχει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της Δημοτικής Περιουσίας.
 11. Ελέγχει τη διενέργεια όλων των εισπράξεων, την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών, σε συνεργασία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γραφείο Ημαθίας).
 12. Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και τη διαχείριση των υλικών.
 13. Ελέγχει και προσυπογράφει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμών και εισπράξεων των ιδίων υπηρεσιών, των οποίων ο τελικός έλεγχος και η υπογραφή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.
 14. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).
 15. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 16. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 17. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 18. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 19. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
 20. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

Β) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτήν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 
 2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια.
 4. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των μελετών, τεχνικών έργων ή προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει την έγκριση, εφαρμογή και τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως.
 6. Εποπτεύει και ελέγχει την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου.
 7. Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο εφαρμογής τους, τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κ.λ.π.
 8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική  υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 9. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδόμων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ.).
 10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.
 11. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει, έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 12. Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Δήμο.
 13. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση μελετών και αναπτυξιακών προτάσεων του Δήμου.
 14. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδια και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).
 15. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 16. Εκπροσωπεί τον Δήμο και αναπληρώνει τον Δήμαρχο, ύστερα από εξουσιοδότησή του.
 17. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της.
 19. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 20. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς της.
 21. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

Γ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βαδόλα Εμμανουήλ για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 2. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη φύλαξη, διατήρηση, ανανέωση των δημοτικών δασών και την αξιοποίηση του δασικού πλούτου.
 3. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού, αναπλάσεων κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λ.π. στο πολεοδομικό συγκρότημα Νάουσας και των  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας και του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.
 5. Εποπτεύει και ελέγχει το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων, το Γραφείο Επισκευής-Συντήρησης Οχημάτων και τα Χωματουργικά- Σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αναφορά στην Ποιότητα Ζωής και Καθημερινότητας του Δήμου.
 6. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ.).
 7. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 8. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης).
 10. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 11. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 12. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 13. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 14. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 15. Τελεί πολιτικούς γάμους.

 

Δ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αδαμίδη Παύλο για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Οικονομικών θεμάτων.
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων.
 5. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου συντηρήσεων υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 7. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας στη χωρική ενότητα Ανθεμίων.
 8. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 9. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 10. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 11. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 12. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που υπηρετεί αποκεντρωμένα στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.
 13. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 14. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 15. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 16. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 17. Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.

Καθ΄ ύλην:

 1. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το σύνολο του ενιαίου Δήμου Νάουσας.

 

Ε) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλείου Γεώργιο για το διάστημα έως 31/12/2012 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται για την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Οικονομικών θεμάτων.
 4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, Δήμου Νάουσας.
 5. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου συντηρήσεων υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωμένου Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
 7. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας στη χωρική ενότητα Ειρηνούπολης.
 8. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 9. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 10. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου για προώθηση θεμάτων με αναφορά την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
 11. Συνεργάζονται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 12. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που υπηρετεί αποκεντρωμένα στην Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 13. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 14. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 15. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 16. Τελεί πολιτικούς γάμους.
 17. Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

Καθ΄ ύλην:

 1. Είναι αρμόδιος για την εποπτεία των ΤΟΕΒ για το σύνολο του ενιαίου Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με το νόμο.
 2. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

 

   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies