ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού

Με τίτλο

 «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΝΑΟΥΣΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

    Ο Δήμος Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας , στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02 και 03 “Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης”, για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει:

Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο  «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΝΑΟΥΣΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Αντικείμενο της Προκήρυξης: Η εξασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου Καλλικράτειου Δήμου μέσω της λειτουργικής ενοποίησης και αναβάθμισης των εφαρμογών, που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα μια χιλιάδες διακοσίων εξακοσίων εφτά Ευρώ (61.267,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου με Τρείς χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα τρία  λεπτά  (3.063,53 €), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΑΡΘΡΟ Β.2.5  «Εγγύηση Συμμετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, είτε καταθέτοντάς τις αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα συνεδριάσει δημόσια στο κατάστημα του Δήμου Νάουσας,στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/12/2010 και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να παραλάβει τις προσφορές που θα κατατεθούν ενώπιόν της), είτε αποστέλλοντάς τις ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι τις 17/12/2010 και ώρα 13:30 μμ στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ.: 59200, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΑΡΘΡΟ Β.3  «Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών» της αναλυτικής διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τους 9 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών και υποδομών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει ο Κύριος του Έργου ή/και η Αναθέτουσα Αρχή.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Η παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης είναι απαραίτητη έναντι τιμήματος 20 ευρώ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής Διακήρυξης έως τις 17/12/2010 από την έδρα του Δήμου Ηρωϊκής πόλεως Νάουσας, από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:30.

Αρμόδιος για παραλαβή Τευχών & Πληροφορίες :   Ο κ. Παπαστοϊκας Α. Ιωάννης. που παρέχει πληροφορίες σχετικές με την παραλαβή της Διακήρυξης και εγγραφή στη λίστα υποψηφίων  (τηλέφωνο επικοινωνίας 23323 50355 - φαξ 2332024260, e-mail: papastoikas@naoussa.gr ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.naoussa.gr/ 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/12/2010 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νάουσας (Πλ.Δημαρχίας 30,Νάουσα,Τ.κ.:59200).

Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται στην παράγραφο B.2.4 της αναλυτικής διακήρυξης και (γ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.1.1 της αναλυτικής διακήρυξης και γενικότερα  πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο  ΆΡΘΡΟ Β.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιολογητικά» της αναλυτικής διακήρυξης.

Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους 2 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής υποβολής τους.

Κριτήρια ανάθεσης: Είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies