ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ SKATE BOARD »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                       « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ SKATE BOARD »

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ SKATE BOARD » , με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ομάδα 1) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ομάδα 2), με προϋπολογισμό 57.844,38 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μέχρι τις 17-6-2010 καταβάλλοντας το ποσό των 20 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332350358, FAX επικοινωνίας 2332024260, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κάρτα Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και Πρώτη (1η ) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.156,89 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Νάουσας.

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies