Δήμος » Δημοτικές και τοπικές κοινότητες

Δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεύχος Α’ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελείται από τον πρώην Δήμο Νάουσας (και τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου) και  τους πρώην Δήμους Ανθεμίων (Κοπανός, Επισκοπή, Λευκάδια, Μαρίνα, Μονόσπιτα, Χαρίεσσα) και Ειρηνούπολης (Αγγελοχώρι, Ζερβοχώρι, Πολυπλατάνος) οι οποίοι συνενώθηκαν με τον Δήμο Νάουσας. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Νάουσας, το δεύτερο σε πληθυσμό από τα τρία αστικά κέντρα του Νομού Ημαθίας και ένα από τα οκτώ αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης).

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας περιλαμβάνει τις εξής δημοτικές και τοπικές κοινότητες:

Δημοτική ενότητα Ανθεμίων

Δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης

Δημοτική ενότητα Νάουσας