Δήμος » Οργάνωση » Δημοτικές επιχειρήσεις » Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1069/1980. Με το Φ.Ε.Κ. 961/Β’/24-5-2011 και στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η ΔΕΥΑΝ συγχωνεύτηκε με τα μέρη της διαδημοτικής ΔΕΥΑ Ανθεμίων & Ειρηνούπολης.

Η ΔΕΥΑΝ έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου έργων Ε.Σ.Π.Α. γεγονός που σημαίνει ότι η οργάνωσή της είναι επαρκής, ότι έχει την συμβατότητα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ότι μπορεί τεκμηριωμένα να αναλάβει και να διεξάγει έργα που αφορούν το αντικείμενο για το οποίο υφίσταται.

Εκτός από την συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, τακτική συνεργασία υπάρχει με τις υπηρεσίες της Π.Κ. Μακεδονίας και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που αφορά την πορεία των έργων και των χρηματοδοτήσεων της ΔΕΥΑΝ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Επιχείρηση απασχολεί 23 άτομα προσωπικό αορίστου χρόνου και κάθε έτος γύρω στα 6-10 άτομα εποχικά.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο που διαμορφώνει την πολιτική της επιχείρησης και που ορίζεται κάθε 2 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λαζαρίδου Δέσποινα.